Under 2016 formerades en gemensam personalstyrka med en chef, där medarbetarna jobbar över länsgränserna. Genom samordning sparas pengar och arbetet blir mer effektivt.

Olika kompetenser

Förtroendemannakårerna är fortsatt separata, och har varsin regionstyrelse. Men även dessa kommer att samarbeta mer under 2017, med bl a gemensamma möten via webben, och ett fysiskt möte.
– Vi har allt att vinna på samarbete! Vi kan t ex dra nytta av varandras kompetenser i styrelserna. Där någon styrelse saknar djupare kunskap i ett ämne kan den få hjälp av den andra, säger Arne Lindström, ordförande för LRF Västerbotten.
Sakfrågor kan drivas med större kraft om båda regionerna står bakom dessa.
– Med fler infallsvinklar på hur ett problem ska lösas är sannolikheten större att vi ska lyckas, menar Herbert Nyman, ordförande för LRF Norrbotten.

För övriga förtroendevalda planeras en gemensam konferens i Piteå till hösten. Något samgående mellan regionerna är inte aktuellt.

Gemensam sida i Land Lantbruk

Medlemmarna kommer att märka hur regionerna närmar sig varandra via bl a den så kallade "gröna sidan" i Land Lantbruk som nu blir gemensam. Fördelen är att varje region har möjlighet att komma ut med viktiga nyheter oftare, ungefär var tredje vecka, istället för var femte.
Även de nyhetsbrev som skickas ut via mejl en gång i månaden blir gemensamma.

Markägarmöten på gång

Huvudfokus för verksamheten 2017 är äganderättsfrågor och fortsatt arbete med livsmedelsstrategierna.
– Vi kommer att satsa på markägarmöten med äganderättsexperter på ett antal olika platser i båda regionerna. De här frågorna är oerhört viktiga för våra medlemmar och vi ser också mötena som ett sätt att locka nya medlemmar till LRF, säger Mats Granath, regionchef.

Regionala livsmedelsstrategier

I Norrbotten ska handlingsplanen för den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat omsättas i praktiken. I Västerbotten gäller det att få igång arbetet med att skapa en strategi under året.
– Självfallet fortsätter vi också med opinionsbildning, satsar på LRFs kommungrupper och deras arbete med lokala politiker etc. Den som vill veta mer om LRFs verksamhet är varmt välkommen att höra av sig till personal eller styrelseledamöter, säger Mats Granath.

Se också Fler tips om hur få veta vad LRF gör