LRF Norrbotten menar att den breda politiska överenskommelsen om en nationell livsmedelsstrategi är välbehövlig för att få tillväxt i livsmedelsproduktionen i Sverige. Men de konkreta åtgärderna har hittills uteblivit, och tålamodet tryter, sades det på LRF Norrbottens regionstämma i Boden förra veckan.

Mjölken minskar i volym

Lantbrukarnas Riksförbund gör årligen nationella och regionala uppföljningar på utvecklingen av livsmedelsproduktionen, som bygger på statistik från Jordbruksverket. Den senaste rapporten för Norrbotten visar att i princip alla produktslag, inklusive den så viktiga mjölkproduktionen viker i volym och värde. 2005 producerades 63 000 ton mjölk i länet och 2016 är den siffran nere i 48 000 ton.

Inga pengar till Nära Mat

Samtidigt finns i Norrbotten redan en regional livsmedelsstrategi, Nära Mat. Den är gemensamt framtagen av kommuner, landsting, länsstyrelse och LRF med prioriterade mål för ökad produktion och tillväxt.
– Men utan pengar från staten till länsstyrelsen, eller till andra åtgärder som omedelbart skulle kunna sättas in, kan inte arbetet komma igång, säger Herbert Nyman, LRF Norrbottens ordförande.

"Vi känner oro"

LRF Norrbotten menar att de två åtgärdspaket som hittills lanserats inom den nationella livsmedelsstrategin, inte innehåller några väsentliga åtgärder som kan bidra till ökad matproduktion och jobb i länet.
– Vi har haft stora förhoppningar på den nationella livsmedelsstrategin, men känner nu en stark oro över att den inte kommer att mynna ut i något konkret, säger Herbert Nyman.

Förslag till Bucht

På uppdrag av regionstämman har styrelsen formulerat ett brev till landsbygdsministern, där nedanstående åtgärder föreslås:

• Ge medel till länsstyrelsen till konkreta åtgärder inom den regionala livsmedelsstrategin i Norrbotten.
• Ta fram ett åtgärdspaket med ökade insatser inom ramen för det Nationella stödet för norra Sverige för utveckling av livsmedelsproduktion.
• Sänk dieselskatten i de gröna näringarna till jämförbar nivå med våra konkurrentländer.
• Inför inte någon form av avståndsskatt.
• För regler och förordningar i Sverige avseende djur- och miljöskydd som går längre än EU-nivå ska lantbrukaren kompenseras.
• Det av den parlamentariska landsbygdskommittén föreslagna "landsbygdslånet" för bostadsbyggande bör kunna användas även för att underlätta investeringar i jordbruksföretag där investeringsnivån just nu är skrämmande låg.
• I alla kommunala plan- och vattenfrågor måste jordbrukets status och intressen värderas högre än idag.
• Svenska råvaror måste bli norm när det gäller den offentliga upphandlingen av livsmedel.