Skördesäsongen blev besvärlig, och många bönder har inte fått in de mängder spannmål de räknat med – för att de inte kommit ut på fälten. För andra grödor, som t ex potatis, påverkar regnet själva grödan också.
– Trenden är ju att vi skaffar större maskiner och vagnar som kräver bättre bärighet. Får vi blötare säsonger framåt måste vi börja jobba mer med befintliga dräneringsanläggningar och även utöka dem. Nu är många marker arrenderade, så det blir en fråga mellan markägaren och arrendatorn om hur man kan lösa investeringen här, säger Hulda Wirsén.

Det blir varmare

Hon arbetar som växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, och sitter också med i en kommitté hos KSLA (Kungliga skogs- och lantbruksakademien) som jobbar med klimatanpassningsfrågor.
– Det är lätt att man snöar in och tittar på temperaturförändringen som ett medelvärde, för det har ju blivit varmare. Men det viktiga är att se vad som händer under själva växtodlingssäsongen. Vi kan behöva fundera mer på skördetekniker, markavvattning och kanske alternativa grödor för vallinsådd, säger Hulda Wirsén.

Krossensilering ett alternativ

Vidare kan man tänka på att köra mer i fasta körspår, för att minska risken för markpackning, som gör att vattnet har svårare att sjunka undan. Det går också att sprida riskerna i odlingen genom att så olika sorter, om man ska tröska och torka.
– Krossensilering blir också väldigt intressant ett sådant här år, vad gäller förvaring, om man har den uttagskapacitet som krävs efter vintern, säger Hulda Wirsén.

Stöd att söka

I dagsläget finns inga statliga stöd att söka för skördeskador orsakade av vädret. LRF har drivit frågan om skördeskadefonder med olika utformningar, men hittills inte fått något gehör hos riksdag och regering.

Men det är däremot möjligt att söka investeringsstöd till dräneringsanläggningar via landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen i Västerbotten och länsstyrelsen i Norrbotten handlägger ansökningarna av stöd till olika typer av investeringar inom jordbruk.

 

Viktigt med växtförädling

Hulda Wirsén välkomnar också att regeringen avsatt pengar till växtförädling i budgeten inom den nationella livsmedelsstrategin.

– Sverige är en sådan liten marknad att vi inte är intressanta för de stora globala företagen. Då måste vi själva driva den här frågan, och inte lägga den i händerna på andra, menar hon.