Det var regionstämman i Norrbotten den 12 mars i Kalix som beslutade sända motionen om skogen som kolsänka vidare till riksförbundsstämman. Kravet var att LRF borde arbeta för ett nationellt system med handel av utsläppskrediter, med poängen att skogsägare borde kunna få betalt för att de bidrar till att fånga upp växthusgaser.

Avslag

Riksförbundsstyrelsen menade dock att systemet inte skulle leda till några klimatvinster. Det skulle bli mindre råvara till bioekonomin och möjligheten att minska påspädningen av växthusgaser till atmosfären minskar. Vidare skulle det medföra stor administration, behov av att hantera stora osäkerheter och därmed högre kostnader för markägarna. Riksförbundsstämman gick på styrelsens linje och beslutade avslå motionen.

Fågelskador

LRF Västerbottens regionstämma i Umeå den 21 februari hade beslutat sända en motion som rörde det stora problemet med fåglar som äter upp grödorna. Motionen innehöll flera yrkanden, bl a ett stopp för utfodring av tranor vid Hornborgasjön. Detta skulle dock inte påverka antalet fåglar i Västerbotten menade riksförbundsstyrelsen bl a, och föreslog avslag.

Arbeta för förenklad skyddsjakt

Ett annat yrkande innehöll krav om att minska trana och sångsvan med 50 procent. Styrelsen pekade dock på det orimliga i detta då arterna är strikt skyddade enligt EUs fågeldirektiv, och någon allmän jakt inte är möjlig. Däremot får tillstånd till skyddsjakt meddelas av länsstyrelserna. Styrelsen biföll intentionen i yrkandet och ville uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för förenklad skyddsjakt genom att trana och sångsvan införs i jaktförordningens bilaga 4, skyddsjakt på enskilds initiativ.

Jägarorganisationer ska kontaktas

Det tredje yrkandet –  att kontakta jägarorganisationerna för ökad kunskap och ökat intresse för jakt på grågås och kanadagås – bifölls av styrelsen. Riksförbundsstämman beslutade enligt riksstyrelsens förslag.

Du kan läsa yttrandena i sin helhet i stämmoboken; nummer 10 (Norrbotten) och nummer 18 (Västerbotten)

Du kan också se hela stämman i efterhand på webben.