Begreppet grön infrastruktur har ursprungligen tagits fram för naturvård i ett europeiskt perspektiv, där det ofta är långt mellan naturliga miljöer. Fokus ligger inte sällan på att binda samman naturmiljöer med anlagda grönområden. Detta för att arter ska kunna förflytta sig och spridas.

Nu ska Sveriges alla länsstyrelser ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur och Norrbottens länsstyrelse har skickat ut sin på remiss, bl a till LRF.

"Vi har en fungerande grön infrastruktur"

– Vi har valt att inte kommentera kartmaterialet eller enskilda förslag på dessa sk värdetrakter, utan lämnar principiella synpunkter. För det första anser vi att ett län som Norrbotten, med få större städer, och till stor del bestående av skog redan har en fungerande grön infrastruktur. Det går inte att jämföra med europeiska förhållanden, betonar Jenny Karlsson, LRF Norrbottens ordförande.

"Får inte bli en ny skyddsform"

Handlingsplanerna för grön infrastruktur ska bl a vara underlag för planering av naturvårdsåtgärder, vara vägledande i den kommunala planeringen, infrastrukturplanering och tillståndsprövning av nya verksamheter.

– Vi befarar att detta ska bli ännu verktyg för myndigheterna att begränsa markägarnas möjligheter att bruka sin skog. Vi har därför kraftfullt markerat att den här handlingsplanen inte får bli någon ny skyddsform med inskränkningar för markägarna, utöver de redan grundläggande skyldigheter och rättigheter som finns, säger Jenny Karlsson.

"Kartmaterial bör inte offentliggöras"

I remissen kommenterar LRF även offentliggörande av värdetrakter.
– Det är tveksamt att göra sådant kartmaterial tillgängligt för allmänheten. Delar av miljörörelsen har redan krävt ett totalstopp för skogsbruk i sådna områden. Det är viktigt att myndigheterna tar tydlig ställning för att debattörerna misstolkat intentionerna med arbetet, säger Jenny Karlsson.

LRF Västerbotten förbereder för närvarande ett svar på motsvarande remiss från länsstyrelsen i Västerbotten.