De gröna näringarna (jord, skog, trädgård) i Norrbotten står för 6,8 procent av den totala sysselsättningen i länet att jämföra med rikssiffran 4,8 procent. När det gäller BRP (bruttoregionalprodukt) svarar länets gröna näringar för 6,2 procent av BRP att jämföra med rikssnittet på 3,6 procent.
"Det är, med andra ord, inga obetydliga verksamheter. Det känns därför lite generande att dessa näringar avhandlas på 8 rader i ett dokument på 60 sidor", skriver LRF Norrbotten i sitt remissvar till Region Norrbotten.

Lantbruket har gått bakåt

Näringarna behandlas under rubriken "Våra gröna näringar har god växtkraft". LRF Norrbotten konstaterar dock krasst att länet sedan början av 90-talet förlorat nästan en fjärdedel av åkermarken och i mjölkproduktionen, ryggraden i det norrbottniska jordbruket, har invägningen minskat från 2005; 63 000 ton till 2016; 48 000 ton. I princip "importeras" mellan 70 och 90 procent av alla livsmedel till länet. Det är bara grisproduktionen som haft en ökning.

Viktigt skydda åkermarken

För att vända trenden behövs förutom beslut på riksplanet åtgärder på kommunal och regional nivå. I remissvaret pekar LRF Norrbotten t ex på att kommunerna måste göra allt för att skydda och värna den åkermark som finns kvar.
"Bebyggd åkermark är borta för alltid. Här framstår exempelvis Bodens kommun som ett dåligt exempel. Där planerar man att bygga villor på kommunens bästa åkermark."

Offentlig upphandling

Det handlar också om att samhället i större utsträckning efterfrågar lokala livsmedel i den offentliga upphandlingen. Annat som, av företagarna, oftast ses med stor oro och stress är det omfattande regelverk som lantbruket lever under, liksom tillsynen av verksamheterna.
"Här kan man från kommunerna vinnlägga sig om att "hjälpa för att göra rätt" snarare än att försöka "sätta dit". Skatteverkets arbetssätt och den så kallade "Rättviks-modellen" kan tjäna som goda förebilder."
LRF Norrbotten hänvisar också till de beslut som tagit i den regionala livsmedelsstrategin, Nära Mat, samt den nationella.

Skogen har en nyckelroll i klimatomställningen

En av nutidens ödesfrågor är den pågående klimatförändringen som härrör ur fossil energianvändning och här kan, framförallt, skogen ha en nyckelroll, menar LRF Norrbotten.
"Allt som växer i skogen (och på åkern) kan ersätta fossil energi, plaster, cement och annat icke förnybart."
Den brukade skogen binder också in över 80 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.
"Det norrbottniska jord- och skogsbruket kan med rätt förutsättningar bidra till både tillväxt och hållbarhet i länet och det vill vi gärna göra", avslutar LRF Norrbotten sitt remissvar.

Läs hela remissvaret

Läs Region Norrbottens förslag till regional utvecklingsstrategi