– Vårt viktigaste budskap är att det måste finnas en balans mellan produktions- och miljömål, säger Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten.
De regionala skogsprogrammen är en följd av det nationella skogsprogrammet, som regeringen fattade beslut om i maj 2018. Till det hör cirka 90 åtgärder, som ska leda till visionen: "Skogen – det gröna guldet – ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi". Skogen svarar i dag för en tredjedel av Sveriges nettoexport och för 8-10 procent av massa och sågade trävaror globalt.

LRF med på workshops

I Västerbotten och Norrbotten har det genomförts workshops för att starta det regionala arbetet. I Umeå genomfördes mötet den 31/10 och i Luleå den 10/12. Ansvariga för processerna är Länsstyrelser, Regionförbund och Skogsstyrelsen och till workshoparna hade ett stort antal organisationer bjudits in, bl a LRF.

Utmanande arbete

Att ta fram ett skogsprogram kommer att vara ganska komplext och utmanande då det finns många intressen och åsikter kring skogen – inte sällan motstridiga. På mötena framkom farhågor om skogen kommer att räcka till allt. Kraven är många; t ex skog som ska skyddas, skog till bioekonomin och trävaror, skogen som kolsänka och som rekreationsplats.
– Skogen är ju en fantastisk resurs när det gäller få en grön omställning. Därför är det så viktigt att tillväxtperspektivet finns med – att brukandet är i fokus – inte bara bevarande, säger Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten (bilden nedan).

Viktigt med stark äganderätt

Jenny Karlsson fyller i:
– Om skogen ska räcka till allt måste vi öka skogstillväxten, få ungskogarna att växa bättre, använda förädlat plantmaterial så vi kan gallra ut tidigare till massaved osv. Det är också viktigt att vi har en stark ägande- och brukande rätt så att vi inte tappar fart. Det är lätt hänt att skogsägare blir passiva om det är otydligt vad som gäller.

Arbetskraft behövs

Det finns ett behov av kompetens och arbetskraft, men både skogsbruk och industri lever med föråldrade bilder, som inte är attraktiva för dagens ungdomar.
– Fast i själva verket innebär ju jobben teknik på hög nivå, och det måste vi förmedla till framtida generationer, säger Lotta Folkesson.

Arbetet med de regionala skogsprogrammen rullar vidare under 2019, och ska så småningom landa i en handlingsplan med åtgärder.