Det handlar om renskötsellagen från 1971 och den koncessionsrenskötsel* som finns i åtta olika kommuner i den östligaste delen av Norrbotten. Enligt nuvarande bestämmelser får renar vinterbeta tidsperioden 1 oktober–30 april. Regionstyrelsen för LRF Norrbotten anser att lagen är föråldrad.

Varmare klimat
Klimatet har förändrats och det mildare vädret gör att marken i oktober och november numera är tjälfri. Skördes- och betesperioden för lantbruken har alltså förlängts, vilket resulterat i att skördar senareläggs eller att man skördar en extra gång. Men det blir problem när renarna får tillträde till odlingsmarken, betar och trampar sönder den, river stängsel och stör betesdjuren.
För att inte en näring ska bli lidande av en annan föreslår regionstyrelsen att vinterbetet för renar kortas till perioden 1 december– 15 april och vill driva frågan genom dialog med länsstyrelsen.

Övriga motioner som tas upp på LRF Norrbottens regionstämma den 12 mars på Vineyard i Björsbyn, Luleå:

  • Mer seriös handläggning av lantbruksenheternas fastighetstaxeringar.
  • LRF ska ta ställning för aktivt brukande av jordbruksmark.
  • Klimatskatter bör helt tas bort från bränslen som används till maskiner inom jord- och skogsbruk.
  • LRF ska arbeta för att stärka äganderätten. Till exempel vill man att markägare lättare ska kunna få personer som gör sig skyldiga till olovligt tagande av annans mark avhysta.
  • Ett mer transparent system om ”höga” byggnader. Försvarsmakten ska inte ensamt kunna säga nej till exempelvis uppförande av vindkraftverk i fredstid.
  • LRF ska arbeta för att råda bot på veterinärbristen.

Motioner som behandlas på LRF Västerbottens regionstämma den 26 mars på Medlefors folkhögskola och konferens, Skellefteå:

  • Hantering av matjord vid vägbyggen. Bland annat bör matjorden vid expropriation alltid erbjudas tidigare markägare.
  • Önskemål om tätare intervaller av plastinsamling.
  • Trädesersättningen bör minska till förmån för foderproduktion och grödor för försäljning. 

* Koncessionsrenskötsel får endast bedrivas av samer som fått tillstånd av Länsstyrelsen i Norrbotten. Koncessionshavaren får bedriva renskötsel både med egna eller skötesrenar som tillhör personer som äger eller brukar en jordbruksfastighet inom området, eller personer som tidigare varit koncessionshavare.