Projektet Soliga lantbruk i norr ger möjlighet för lantbrukare i Norrbotten och Västerbotten att investera i solelanläggningar – och få rådgivning och kunskap på vägen.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är projektägare, medan Energikontor Norr, RISE ETC, Ludvig & Co och Hushållningssällskapet, är samverkanspartners. Syftet med projektet är att höja lantbrukarnas kunskap kring solel och lagring för att på så sätt öka andelen solel och självförsörjningsgraden hos lantbruk i norra Sverige. Under projektperioden ska projektgruppen hjälpa lantbruken med beställningar av solelanläggningar genom kunskapshöjning och gemensamma upphandlingar. Vilket i sin tur ska leda till att fler lantbruk installerar solel.

Populär "solturné"
Under våren 2020 genomfördes en "solturné" med seminarier till tre orter i Norrbotten, tre i Västerbotten och ett webbinarie för de som inte kunnat komma till någon av träffarna. Under sensommaren-hösten genomfördes en pilotupphandling av solcellsanläggning för Agro Park i Öjebyn, där Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten bedriver försöks- och utvecklingsverksamhet. Installationen av solcellsanläggningen genomfördes under oktober 2020. Anbudsförfrågan för pilotupphandlingen gick ut till ett dussintal potentiella solcellsleverantörer lokalt, regionalt och nationellt. I samband med att seminarieserien genomfördes, våren 2020, redovisades en kostnadsnivå för solceller på drygt 11 000 kr per installerad kW för en anläggning på ca 50 kW. Anläggningen på Agro Park är i samma storlek 49,5 kW och med pilotupphandlingen uppnåddes 9 353 kr per installerad kW.

Nu är det dags för en andra och sista chans
De lantbrukare som är intresserade av att delta i en ny gemensam upphandling har nu chansen under våren 2021.
Gör en intresseanmälan via mail till: hakan.stenmark@outlook.com eller via telefon på 070-600 93 34, senast den 26 mars.

En intresseanmälan innebär inte att du måsta köpa en anläggning utan upphandlingen. Upphandlande lantbruk/
företag förbehåller sig rätten att inte köpa anläggningen om inte nödvändig finansiering erhålls för avsedd investering.
En intresseanmälan ger dig möjlighet att delta i den andra och sista upphandlingsprocessen samt få kostnadsfritt konsultstöd via projektet.

Lyckad första upphandling
I slutet av 2020 avslutades den första gemensamma upphandlingen av 12 solcellsanläggningar för 6 lantbruk i Västerbotten och 6 i Norrbotten. De bästa anbuden landade 20 - 40 % (beroende på anläggningens storlek) lägre än prisnivån som projektet presenterade i samband med seminarierna under våren 2020. Det lägsta anbudet
var 6 729 kr per installerad kW för en anläggning på 48,6 kW. Projektgruppen är mycket nöjd med resultatet och har lämnat rekommendationer till lantbruken om vilken solcellsleverantör som föreslås, men respektive lantbruk beslutar själva.

Nils-Olof Rehnman, Luleå installerade solel i fjol och är nöjd över resultatet.

Komplettera med förnybar energi
Den senaste tiden pekar på att de låga elpriserna under i stort sett hela 2020 inte kommer bli permanenta, utan att medelpriset kommer stiga igen. På gården blir det viktigt att få grepp om den egna användningen och vad som kan göras för att spara pengar. Om du har möjlighet att komplettera en del av gårdens energianvändning med ex. solceller eller annan förnybar energi minskar din känslighet för
prisändringar.

Aktiva lantbrukare
Projektet riktar sig till aktiva lantbruk som bedriver verksamheter som producerar, föder upp eller odlar jordbruks- och trädgårdsprodukter, vilket inkluderar spannmål, mjölkning, djuruppfödning och djurhållning för animalieproduktion eller annan produktion. Att bara äga en lantbruksfastighet räknas alltså inte.

Finansiärer
Projektet Soliga lantbruk i norr finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LRF, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Längmanska företagarfonden samt Grönt utvecklingscentrum.

Läs mer här

För mer information kontakta Håkan Stenmark, projektledare:
Tel: 070-600 93 34
E-post: hakan.stenmark@outlook.com