En möjlighet för lantbrukare i Norrbotten och Västerbotten  att investera i solelanläggningar – och få rådgivning och kunskap på vägen. Det är vad projektet Soliga lantbruk i norr går ut på.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är projektägare, medan Energikontor Norr, RISE ETC, Ludvig & Co och Hushållningssällskapet, är samverkanspartners. Syftet med projektet är att höja lantbrukarnas kunskap kring solel och lagring för att på så sätt öka andelen solel och självförsörjningsgraden hos lantbruk i norra Sverige. Under projektperioden ska projektgruppen hjälpa lantbruken med beställningar av solelanläggningar genom kunskapshöjning och gemensamma upphandlingar. Vilket i sin tur ska leda till att fler lantbruk installerar solel.

Populär "solturné"

Under våren 2020 genomfördes en "solturné" med seminarier till tre orter i Norrbotten, tre i Västerbotten och ett webbinarie för de som inte kunnat komma till någon av träffarna. Under sensommaren-hösten genomfördes en pilotupphandling av solcellsanläggning för Agro Park i Öjebyn, där Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten bedriver försöks- och utvecklingsverksamhet. Installationen av solcellsanläggningen genomfördes under oktober 2020. Anbudsförfrågan för pilotupphandlingen gick ut till ett dussintal potentiella solcellsleverantörer lokalt, regionalt och nationellt. I samband med att seminarieserien genomfördes, våren 2020, redovisades en kostnadsnivå för solceller på drygt 11 000 kr per installerad kW för en anläggning på ca 50 kW. Anläggningen på Agro Park är i samma storlek 49,5 kW och med pilotupphandlingen uppnåddes 9 353 kr per installerad kW.

Aktiva lantbrukare
Projektet riktar sig till aktiva lantbruk som bedriver verksamheter som producerar, föder upp eller odlar jordbruks- och trädgårdsprodukter, vilket inkluderar spannmål, mjölkning, djuruppfödning och djurhållning för animalieproduktion eller annan produktion. Att bara äga en lantbruksfastighet räknas alltså inte.

Finansiärer
Projektet Soliga lantbruk i norr finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LRF, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Längmanska företagarfonden samt Grönt utvecklingscentrum.

Läs mer här

För mer information kontakta Håkan Stenmark, projektledare:
Tel: 070-600 93 34
E-post: hakan.stenmark@outlook.com