Regeringen har valt att inte gå vidare med sitt förslag om en samisk konsultationsordning, Prop. 2020/21:64. Frågan skulle ha behandlats i konstitutionsutskottet i slutet av mars. Med anledning av uteblivet parlamentariskt stöd för förslaget så drogs det tillbaka.
–  Vi bevakar fortsatt frågan, säger LRFs äganderättsexpert Anders Blomberg.

Anders Blomberg är ny ägandesrättsexpert för LRF i norr.

Samråd är ett begrepp som ofta används i samband med olika tillämpningar av miljöbalken och plan- och bygglagen. Inte sällan är myndigheter skyldiga att förutom övriga sakägare också kalla till samråd med samerna. Sverige har blivit kritiserade för att inte ta in samernas åsikter i tillräckligt stor utsträckning när olika beslut skall fattas som inverkar på samisk verksamhet eller utövande av samisk kultur.
–  Regeringen har med anledning av detta arbetat fram förslaget om konsultationsordning för att upprätta en lag med syfte att: ”främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter”. Några sådana angelägenheter kan vara frågor som berör renskötsel, markanvändning, rovdjur och skogsfrågor, berättar Anders Blomberg.