Svenska Kraftnät ansökte om återkallelse av nätkoncession för två 220 kV luftledningar som sträcker sig från Tälle i Hallsbergs kommun till Nässjö, samt från Nässjö till Värnamo. Svenska Kraftnät ville i sin ansökan endast avlägsna de kreosotfundament som låg nära brunnar, vattenskyddsområden och grundvattenförhållanden.  LRF Riks och LRF Örebro har i sina remissvar ansett att Svenska Kraftnät genom sina avtal med markägarna ska anses skyldiga att tillse att ledningen med tillhörande anläggningar tas bort, att hål i marken fylls igen och att av Svenska Kraftnät upplagd sten tas bort, i de fall det inte är till men för den enskilda markägaren.

Energimarknadsinspektionen har nu beslutat att Svenska kraftnät ska ta bort allt kreosotimpregnerat trä och synligt kreosotförorenad jord, oavsett djup, utom där det på enskilda platser finns tydliga motstående platsspecifika intressen som överväger nyttan med återställningsåtgärderna.