Avverkningsanmälan

Av samtliga inkomna avverkningsärenden fältbesöks cirka 5 procent. Orsak till fältbesök kan vara att konsulenten bedömer att avverkningen kan beröra höga naturvärden och att inget angetts på anmälan som tyder på att någon hänsyn kommer att tas. Var noga med era beskrivningar i avverkningsanmälan.

Nyckelbiotoper

Nyckelbiotoper är ingen formell avsättning utan en inventering/kunskapsunderlag, även om konsekvensen blir att området blir undantagen skogsbruk. Det finns en möjlighet att begära omprövning i de fall markägaren tycker att registreringen av nyckelbiotopen är felaktig eller har förlorat sina naturvärden. Många inventeringar är gjorda för många år sedan. Markägaren kan även ifrågasätta avgränsningar. En del nyckelbiotoper är fel inritade, då man tidigare inte hade samma tekniska hjälpmedel. Observera att det bara är värdekärnan som ska avritas och inga buffertzoner! Det är naturvärdena som styr vilken åtgärd som är bäst för en nyckelbiotop. För vissa områden innebär det att skogen bör lämnas för fri utveckling och för andra områden kan det innebära att viss skötsel är nödvändig. Utnyttja möjligheten till samråd inför avverkning.

Formella skyddsformer

De olika formella skyddsformer som finns hos Skogsstyrelsen är biotopskydd och naturvårdsavtal. När stora områden ska skyddas kan det istället bli aktuellt att Länsstyrelsen gör ett naturreservat. Det sker en samverkan mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och markägaren för att hitta lämpliga skyddsformer för skogen beroende på arealstorleken. Oberoende av skyddsform ska den ekonomiska ersättningen vara likvärdig. Ta hjälp! Skogsstyrelsen erbjuder markägaren en ersättning (ett antal timmar) för att anlita konsulthjälp som granskar värderingen, så att inga felaktiga faktorer finns med. LRFs ståndpunkt är  att inskränkningar i brukandet av skog ska ersättas.

Nya Komet

Det finns en möjlighet att avsätta naturområden på frivillig basis. Det är då viktigt att skogsnäringen blir involverad i vilka naturtyper länet prioriterar. Har man ett frivilligt avsatt område kan man anmäla det till Länsstyrelsen som förslag till formell avsättning och få ekonomisk ersättning för området om det uppfyller kriterierna för naturreservat/biotopskydd. Läs mer

Externa naturinventerare

Det förekommer att allmänhet rapporterar naturvärden till Skogsstyrelsen i samband med avverkningsanmälningar. LRF uppmanar Skogsstyrelsen att dessa personer hänvisas direkt till markägaren med informationen.

Regionalt skogsprogram

LRF undersöker möjligheter att ta fram regionala skogsprogram för varje län för att uppmuntra brukandet av skogen som bidrar till hållbar tillväxt och utveckling av en växande bioekonomi. Skogsstyrelsen bör involveras utifrån ett produktionsfrämjande perspektiv.

Skogsvård

Inom Skogsstyrelsens distrikt Sörmland-Örebro lever föryngringarna upp till lagnivån i 85–90 % av fallen. Skogsvårdslagen § 6: "Vid anläggning av ny skog ska de föryngringsåtgärder vidtas som kan behövas för att trygga återväxten av en skog av tillfredsställande täthet och beskaffenhet i övrigt."  Återväxtuppföljning utförs av skogsstyrelsen 5 år efter avverkning.

Skogsstyrelsen vill uppmana markägare att ståndortsanpasssa sitt skogsbruk. Projektet Mera Tall är under utveckling för att öka kunskap om viltförvaltning och vikten av att plantera mer tall på lämpliga marker. Skogsstyrelsen förvaltar även älgbetesinventeringen, ÄBIN, och tillhandahåller foderprognoser. Läs mer om LRF och skogen 

Vi behöver bli fler som står upp för rätten att bruka skog

LRF arbetar för att du som skogsägare ska bli respekterad både som naturvårdare och företagare och då ger varje medlem tyngd vid förhandlingsborden. Därför är det viktigt att vi är många. Tipsa dina skogsägarkollegor!