Ett 30-tal deltagare slöt upp för att lyfta sina tankar och frågor om brukanderätt i den skog man äger och huruvida formella avsättningar är det bästa sättet att gynna höga naturvärden. Utökade inventeringar av nyckelbiotoper väntas och det finns en oro för begränsningar i ägande och brukande.

LRFs regionordförande Per Willén var samtalsledare och inledde diskussionerna med tre frågor till panelen.

- Från vem ska vi skydda skogen? Är det rimligt att skydda den från de personer som med stolthet byggt upp och skapat den? Och varför ska de plötsligt inte ha förtroende att förvalta den?, undrade Per Willén.

Flera deltagare påtalade att nuvarande naturvärden skapats av en mångfald ansvarsfulla markägare som med egna viljor brukat skogen på det vis man önskat, vilket bidragit till den mångfald av naturvärden man nu ser.

- Vi har ett uppdrag att skydda särskilt värdefulla områden och skogen hyser många rödlistade arter, påminde Länsstyrelsen.

Efter att kunskapen om naturhänsyn i skogsbruket ökat de senaste 30 åren och med skogsvårdslagens inriktning att produktions- och miljömål ska vara jämställda ser man i riksskogstaxeringen att mängden gammal skog och död ved ökar i landskapet liksom antalet fågelarter.

- Detta kan vara signaler att insatserna för naturhänsyn och biologisk mångfald ger resultat. Vi behöver bruka våra skogar för Sveriges välstånd, för att skogsföretag ska vara lönsamma och även för att lösa de klimatutmaningar vi står inför, säger Anna Åman som är ansvarig för skogsfrågor på LRF-kontoret.

Sverige är världens tredje största exportör av massa, trä och papper. Den växande skogen tar upp mer än 80 procent av landets samlade koldioxidutsläpp. Trä kan användas för att ersätta fossila produkter och kan binda kol för lång tid framåt när det används som byggmaterial.

- Slutsatsen från kvällen är att markägare ska fortsätta producera skogsråvara och vara stolta över att kunna kombinera det med god naturhänsyn – precis som vi alltid gjort, säger Anna Åman.

Det här var den fjärde träffen på temat "Vems är skogen?". De andra samtalskvällarna har arrangerats i Askersund, Karlskoga och Lindesberg i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.