s– Satsningen har stora chanser att lyckas, att döma av det stora engagemanget från skogsbolag och markägarrörelser i distriktet, säger Per Olsson, skogskonsulent i Sörmland-Örebros distrikt.

I dag väljer många skogsbrukare att plantera gran istället för tall, eftersom hårt betestryck innebär ökat bete på tall. Konsekvensen blir en stor förändring av skogslandskapet mot granskogar där gran inte passar, vilket är negativt för skogsproduktionen, biologiska mångfalden och djurens tillgång till foder nu och i framtiden. Plantering av tall i balans med ökad jakt leder till mindre betesskador på skogen, förbättrad hälsa på viltet och en bättre skogsmiljö för djuren.

- Vi är väldigt glada över att skogsnäringen prioriterar detta projekt som ett verktyg att komma till rätta med betesskador i skogen. Förhoppningen är att lokalt engagemang hos markägare och jägare ska ge kunskap och ökad dialog för att nå bättre balans mellan vilt och tillgängligt foder i landskapet så att man kan producera det man tänkt sig utifrån markens förutsättningar och att uppnå en ekologisk balans för både skogen och viltet säger Anna Åman, skogs- och viltansvarig på LRF-kontoret.

Där tall växer trivs fler växter på marken, som blåbär och lingon, vilket är viktigt för att det ska finnas tillräckligt med foder för alla skogens arter året runt. En större variation på foder betyder också att färre nyplanterade tallar skadas innan de växer upp till träd.

– Djuren lider i dag på många ställen av ett ensidigt foderutbud och foder i allt för liten mängd. För att ta den säkraste vägen till ett bättre foderutbud måste vi börja med att minska på antalet djur som betar, säger Per Sandberg, Mellanskog, styrgruppsledamot i projektet.

Tallen behöver få en chans att växa upp utan att skadas av älgar och rådjur. Därför krävs en balans mellan jakten och förändringarna i skogsbruket, för att tallarna efter hand ska kunna skapa en bättre skog för djuren att må bra i. Dessutom vinner skogsproduktionen på satsningen rent ekonomiskt.

Projektet i Örebro och Södermanland är tänkt att pågå i tre år med start 2018. Som markägare har man en stor möjlighet att påverka genom att delta i möten och ta del av information inom projektet. Målet är att arbetssättet ska sprida sig till fler skogsägare, älgförvaltningsområden och jaktlag landet över.