Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. I Örebro län är en stor del av handlingsplanen riktad mot skogen, men även odlingslandskapet och våtmarker berörs.

- LRF ser positivt på åtgärder som utvecklar och stimulerar jord- och skogsbruk med fortsatt god hänsyn till miljö och natur, men vi förväntar oss att Länsstyrelsen fokuserar mer på jämställda mål mellan produktion och miljö eftersom vi nu ser goda effekter av detta skogsbruk samt av certifiering, säger Per Willén ordförande för LRF Örebro.

Länsstyrelserna i landet har tolkat uppdraget delvis olika och har länsvisa prioriteringar. LRF har yttrat sig kritiskt till remissen i Örebro län, på grund av risker för ytterligare begränsningar för ägande och brukande av naturresurser. Länsstyrelsen har lyssnat på LRF och andra kritiska remissinstanser och kommer delvis att revidera handlingsplanen till en mer tydlig ansats i dialog och frivillighet samt att bekräfta de goda insatser som görs idag för natur-, kultur- och miljövård.

- Vi anser att det jord- och skogsbruk som bedrivs idag, under rådande lagar och regler, redan väl uppfyller och skapar möjligheter till grön infrastruktur på landsbygden. Det finns snarare behov av att uppmuntra och underlätta lönsamt företagande inom jord- och skogsbruk för att garantera och utveckla dessa värden för framtiden, säger Per Willén

I remissvaret framhåller LRF Örebro också vikten av att sätta Grön infrastruktur i ett större sammanhang och koppla det till den nationella livsmedelsstrategin om ökad lönsamhet och produktion. Skogen är av avgörande företagsekonomisk betydelse för de flesta livsmedelsproducerande gårdarna i länet. Det är lönsamma gårdar som ger förutsättningar till ett varierat landskap med biologisk mångfald och fungerande ekosystemtjänster. LRF kan inte acceptera att handlingsplanen resulterar i kartläggning och målklassning utan dialog med markägare och efterlyser en konsekvensanalys hur handlingsplanen påverkar jord- och skogsbruk.
 

Skogens betydelse för samhället

Sveriges 330 000 privata skogsägare äger hälften av landets skogar och levererar 60 procent av virket till den svenska skogsindustrin. Sverige är världens tredje största exportnation av sågade trävaror, massa och papper till ett värde av 132 miljarder kronor. 70 procent av Sveriges yta är skog. Skogen sysselsätter 70 000 anställda och ytterligare 30 000 enskilda företagare är verksamma inom skogsnäringen.

Skogen bidrar till den gröna omställningen i samhället som är nödvändig för att minimera klimatförändringar. Först genom upptag av koldioxid när den växer och sedan som en förnyelsebar produkt i material och drivmedel. Den växande skogen beräknas idag ta hand om cirka 80 procent av landets utsläpp av koldioxid. Det kan bli ännu mer, om vi dessutom växlar över till ett mer fossilfritt samhälle.