För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. Förslagen diskuteras nu vid fyra seminarier runt om i Sverige; Skellefteå, Växjö, Örebro och Östersund.

Det kommer bli stor efterfrågan på skogsråvara när samhället ska utveckla bioekonomin. Med ökad tillväxt och kolinlagring i växande skog och substitutionseffekt när fossila material ersätts med förnyelsebart kan Sverige snart bli helt koldioxidneutrala, vilket även regeringen satt som mål till 2045. Med dagens skogsbruksmodell finns stora möjligheter att produktion går hand i hand med miljö och hållbarhetsmål.

- Privata skogsägare har all anledning att vara stolta över den efterfrågade resursen och samhället behöver stimulera aktivt, ansvarsfullt brukande och företagande, säger Anna Åman ansvarig för skogs- och viltfrågor på LRF-kontoret.

Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida.