Du, Erik Evestam äganderättsexpert på LRF, Per Willén och Lars Eric Anderson från LRFs regionstyrelse har träffat länsstyrelsen i Örebro län angående den nya lagstiftningen för vattenkraft. Berätta!
- Vi träffade Peder Eriksson, chef för vatten- och naturmiljöenheten, samt Jonas Jansson som är antikvarie. Vi diskuterade den nationella planen och hur vi kan samverka för att till exempel sprida information.

Vilka berörs av den nya lagstiftningen?
- Alla som äger en vattenverksamhet som producerar vattenkraftsel.

Var finns mer information kring vad som gäller?
- På länsstyrelsens hemsida eller på Havs-och vattenmyndigheten.

Något särskilt du tar med från mötet?
- Att länsstyrelsen lyfte fram att de har en rådgivande roll och finns till för att stötta berörda.