Det är allvar nu!

Hur länge ska vi i Sverige ta maten för given? Att mat finns i affärshyllorna och på restauranger, det vet alla. Hur den kommer dit, och framför allt var och hur maten blir till, det är tydligen mycket mer diffust.

Att det behövs åkermark till att producera i stort sett all form av livsmedel, är för många långt ifrån självklart. Ibland kan man få känslan av att samhällets syn på lantbruket är att vi lantbrukare åker runt på åkrarna med våra maskiner för att det är roligt… och det är det i och för sig. Men vitsen med allt åkande är att producera Din mat!

Örebro kommun föreslår en nyetablering av ett så kallat verksamhetsområde på prima åkermark i Törsjö, i södra Örebro. Förslaget kommer fram på grund av att kommunen har ett mycket snävt perspektiv, och inte tar in hur omvärlden ser ut och vart den är på väg.

Klimatförändringar eller ej – vattenbrist och jorderosion kommer att minska möjligheterna till odling i stora dela av världen i framtiden. De områden som är ”vinnare”, och som samtidigt får större ansvar att förse världens ökande befolkning med mat, är de sydligaste och de nordligaste delarna av klotet.

Sverige importerar idag nästan 50 procent av den mat som äts. Inte för att vi måste, utan för att vi svenskar vill handla det billigaste i många lägen, utan tanke på hur den maten producerats och vilka belastningar på människor och miljö det orsakat. Hur är det möjligt att vi inte nyttjar och är rädda om våra egna resurser sett i ett globalt perspektiv?

Regionalt har politiken enats om en utvecklingsstrategi, RUS, där ett mål är att antalet hektar åkermark ska öka inom regionen till år 2030. Till RUSen finns en handlingsplan för livsmedelssektorns utveckling, och det uttalade målet är en ökad livsmedelsproduktion.

Om Örebro kommun lyfter blicken, och tar in uppenbara fakta, så borde de agera annorlunda än att föreslå bebyggelse på dessa cirka 80 hektar prima åkermark. Det är en yta motsvarande nästan 150 fotbollsplaner som kan förse många människor med mat, nu och i en framtid.

Åker som bebyggs är för alltid förstörd! Om miljöbalkens skydd av åkermark ska gälla som det är tänkt, då är det här förslaget helt förkastligt, och ska stoppas!

Ni som förstår dessa samband och tänker på Er och era barns framtid – se till att inte såga av den gren som föder Er. Vägvalet är nu! Protestera mot detta förslag så att det stoppas!

Per Willén,
ordförande LRF Örebro