Även den här gången slöt politikerna upp. Länsstyrelsen var också väl representerad. Sammanlagt var det 13 personer som deltog. Uppföljningsmötet, som genomfördes digitalt, kan summeras med att det råder stor samsyn i sak och problembeskrivningar. Politiker har gjort flera insatser och frågorna finns i politikens korridorer och vid myndigheter, men mer är kvar att göra.

- Nu måste alla bollar rullas över mållinjen och det snarast, säger Per Willén LRFs regionordförande.

Under mötet belyste han särskilt att statsstödsreglerna inte får begränsa ersättning för skador. Att det är helt orimligt. Det kan inte få finnas tak för det, de måste hanteras i något annat system. Ersättning för skada ska inte betraktas som stöd och det måste finnas full kostnadstäckning för företagare som drabbas. Även Länsstyrelsen vidimerar problemet med statsstödsreglerna till politikerna.

Vad har då politikerna gjort sedan sist?

Socialdemokraterna har motioner om ersättningsformer och att det måste vara möjligt att ge andrum till rovdjurstäta områden. Sverigedemokraterna motionerar om full ersättning för skador, att hela vargrevir ska kunna tas bort och om vikten att motverka djurrättsaktivism. I höstas gjorde riksdagen ett tillkännagivande om att regelverk för skyddsjakt måste ses över. Det behövs mer pengar till skyddsjakt och ersättningar, men rimligheten för samhället måste beaktas där kostnader ökar i och med utbredning i tamdjurstäta områden.

Länsstyrelsen rapporterar att man nu har bra inventeringsresultat efter den snörika vintern och fler övervakningskameror i fält. Antalet vargar i länet känns stabilt. Länsstyrelsen har fått en förfrågan från regeringen tillsammans med sex andra län att föreslå lämpliga platser för utsättning av genetiskt viktig varg. Det är ett led i att öka gynnsam bevarandestatus med relativt få antal vargar i landet. Länsstyrelsen och viltförvaltningsdelegationen är tydliga med att Örebro län mer än väl tagit sin del av ansvaret.

LRF vill att landet ska ha så få vargar som juridiskt är möjligt och att ingen varg får bedömas så genetiskt viktig att den inte kan skyddsjagas vid problem.

- Målet att tamdjurshållningen inte påtagligt ska försvåras får inte hindras av målet för gynnsam bevarandestatus. Antalet vargar måste balanseras efter lokala förutsättningar, säger Per Willén.

Från LRF:s regionstyrelse deltog också Gudrun Haglund Eriksson, Erik Sandberg och Fredrik Gehrke.

Gudrun beskrev från senaste strukturrapporten för näringen att antalet betande djur fortsätter att minska i landet, trots ökad efterfrågan på svenskt kött och det stora behovet av betande djur i våra värdefulla betesmarker.

- Det finns en uttalad handlingsplan för Örebro län att öka produktionen av livsmedel, men även arealen. Rovdjuren är ett uttalat hot mot att det ska uppnås. Ska produktionen öka är det främst i tamdjurshållning i skogs- och mellanbygd som potentialen finns. Det vill säga i samma områden som vargen, säger Erik Sandberg.

Styrelsekollegan Fredrik Gehrke fyller på.

- Vi ser tydliga tendenser att unga lantbrukare avstår att investera i djurhållning på grund av rovdjur. Det måste finnas framtidstro för unga att ta över den samhällsviktiga rollen att producera livsmedel.

LRF fortsätter att hålla tryck i frågan, så att politiker tar ansvar för rovdjurens påverkan på lantbruket och att politiken följs upp hela vägen genom myndighetsleden.