Medverkande Petter Nordström MUF, Lisa Nåbo SSU, Niklas Wesslander Grön Ungdom, Magnus Ek CUF, Elin Anderberg LRF Ungdom.

Louise från Östgötamat var moderator.

Varje person fick fem min på sig att prata om sin ståndpunkt kring den aktuella frågan.

MUF: Vill arbeta med den offentliga upphandlingen. Vill få till en attitydsförändring kring lantbrukare, de är inte miljöbovar utan företagare på landsbygden. Skattelättnader är ett bra verktyg för att underlätta för företag på landsbygden.

SSU: Brinner starkt för landsbygden där hon är uppvuxen. Ser utmaningar i att unga drivs att flytta till städerna och inte bosätter sig på landet. Brinner för klimatfrågan.

GU: Hållbarhet viktig samt att öka vår självförsörjningsgrad som är alldeles för låg idag. Lågt pris på import har slagit ut vår inhemska produktion. Samtidigt som världsbefolkningen blir fler. Biologisk mångfald är en av deras hållpunkter och mjölkbönder är viktiga. EU-regler som vi i Sverige tolkar hårdare och skarpare men vi ska samtidigt konkurrera på samma marknad.

CUF: Vill hålla ihop landsbygden och bli bäst på landsbygdsfrågor. Deras viktigaste punkt är lönsamhet och hur vi får upp den för lantbruket. Lantbruket är väldigt duktiga på miljö men får inte betalt för det. Bristande medvetenhet kan vara en anledning. Vad händer vid kris eller om handelsmönster bryts. Kan Sverige då få säker mat? Säker mat som vi producerar ger öppna landskap som i sin tur används av turismföretag och andra företag. Det svenska kulturlandskapet hålls vid liv av lantburket. Infrastruktur.

LRF U: Se till att samhället får mera kunskap kring lantbruket. Lätta på regler och administration för lantbrukare. Tänka på helheten.

Första frågan som panelen fick vad hur får vi konkurrenskraft hos våra bönder?
Moderaterna anser att vi behöver förenkla vardagen, se över regelverk, skatteregler (3:12), tillstånd och krav från kommun och länsstyrelse. Grön ungdom pekar på att upphandling i offentlig sektor ska kunna välja inhemska varor om det finns. Vi har en billig produktion redan men kanske något statligt stöd till inhemsk produktion. Dock strider det med EU. Centern pekar på att marknaden inom EU är den vi verkar på. Om vi endast skulle köpa svenskt kommer handelsmönstren inom EU att förändras. Det behövs ställas högre krav och sedan tror dem att politik inte kommer att lösa problemet men kan verka för att göra det enklare. Ta lättare på EU-regler, arbeta för lönsamhet inom bisektorer såsom skog och energi. Se över möjligheterna att kunna exportera utanför EU. Säker svensk mat kan exporteras med lättare handelsregler och handelshinder. SSU talar om vikten av att som konsument kunna äta säker mat. Kunna spåra livsmedel inom restaurang och färdigmat.

Är det viktigt att lantbruk äger djur eller exv växthus, finns plats för riskkapital?
Avsättningen för varorna är viktigare menar centern även om unga med icke lantbrukarbakgrund måste kunna komma in i branschen. Bulkproduktionen är också viktig för att upprätthålla infrastrukturen inom lantbruket säger centern. SSU menar att inom den offentliga upphandlingen är svårt att veta vem som är producent då det är långa led med många mellanhänder. Moderaterna ser nya affärsmöjligheter och har gett förslag om utbildning inom offentlig upphandling.

Vi dricker mindre mjölk än någonsin tidigare. Hur kan vi möta kundens efterfrågan? Från tallrik till produktion?
Centern menar på att det är komplicerat, det skulle vara enklare märkning på livsmedel. De vill ha säker mat och obligatorisk ursprungsmärkning. Moderaterna å andra sidan vill inte ha en sådan märkning utan menar på att egna initiativ kommer upp. SSU pekar på att det måste bli en ändring i synen på odling. Mera påverkan från människor som odlar inom stad exv. Människor handlar efter vana och plånbok. Grön ungdom anser att vi bör äta mindre kött men att bilden måste nyanseras. Det måste inte vara att man äter kött eller inte.

Grönsaker vill vi äta mer av, hur möter vi kunden?
SSU pekar på ett försök till cityodling i Linköping. De tror starkt på den idén. Samtidigt som kunden också svänger i sitt beteende ofta och mycket. Moderaterna tycker det är viktigt med närodlat. Centern pratar om att förutsättningarna för odling är väldigt varierande i landet. GMO kan vara ett alternativ för att hitta grönsaker vi kan odla här, även växtförädling säger grön ungdom. SSU vill också att det ska bli mera möjligt att odla mera grönsaker i Sverige. Centern tar också upp detta med klimatförändringarna som påverkar lantbruket. Varmare klimat, vår goda tillgång på vatten gör att vi har ett ansvar att se till att lantbruket hålls livskraftigt.

Fråga från publiken:
Hur ser ni på tillväxtmålen kontra klimatmålen?

Grön ungdom vill att vi ska konsumera mera tjänster istället för fysiska varor. Gröna jobb. Centern menar att tillväxt och resursanvändning måste särskiljas. Hur ser resurssystemen och kretsloppen ut? Skattesystem som gynnar återbruk kan vara en bra idé. Tillväxt behövs för att klara välfärden, man behöver hitta/lyfta smarta lösningar. Nya innovationer. Moderaterna säger att det inte finns någon strid emellan tillväxt och miljö. Cirkulära ekonomin är viktig. 

Elin från LRF U framhöll i alla frågorna det som vi tycker är viktigt och hon kom med bra inspel av hur det fungerar i verkligheten då hon arbetar på en mjölgård.

Sammantaget var det en bra diskussion och det var roligt att bryta av våra mönster då vi vanligtvis brukar anordna studiebesök.  
Text: Marit Bohlin