Sven-Erik Hammar är ordförande i LRF Skogsägarna och vice ordförande i LRF. Han är mycket nöjd med att sju partier i miljömålsberedningen i våras betonade skogens stora betydelse för klimatarbetet och som jobbskapare i Sverige. Samtidigt ser han risker i hur myndigheter använder lagstiftningen på ett nytt sätt som gör att enskilda markägare och småföretagare kommer i kläm.

- Skogs- och lantbruk är mycket komplexa system där markägaren och brukaren är experten på hur allt detta hänger ihop. När myndigheter går in och detaljstyr utifrån dåligt anpassade regelverk kan det leda till förödande resultat, som inte alls rimmar med politikens intentioner. Ett exempel kan vara att skogsägare inte vågar vårda sin egen skog av rädsla för att den ska bli konfiskerad. När det kan bli en företagsekonomisk risk att skapa höga naturvärden i sin skog har något gått väldigt snett.

LRF Skogsägarna är en avdelning inom LRF med ansvar för de skogliga frågorna. LRF Skogsägarna är också riksorganisation för de fyra skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna.

- Skogsägarföreningarna och LRF samarbetar på det här nära och tydliga sättet eftersom vi har uppgifter och styrkor som kompletterar varandra. Tillsammans blir vi starka på många sätt, inte minst inom näringspolitiken.

LRF Skogsägarna deltar i arbetet med ett nationellt skogsprogram och vill se ett program som präglas av helhetssyn där man ser skogen som en resurs, där äganderätten respekteras och där man förstår att det är den enskilde skogsägarens engagemang som är avgörande för bioekonomin, eftersom det är där besluten om skogens skötsel fattas.

- Av klimatskäl ska vi producera mer – inte mindre – virke och vi ska vara tydliga med att ett aktivt skogsbruk skapar jobb och tillväxt i hela Sverige, samtidigt som de skogsprodukter vi exporterar hjälper andra länder att lösa sina klimatutmaningar

- Från LRF´s sida kommer vi i att arbeta ännu mer med skogsfrågor, i samverkan med skogsägarföreningarna, där vi utgår från den enskilde medlemmens behov och att vi blir starkare tillsammans.