Naturligtvis var LRF väl representerade under dessa två dagar. Under dag ett handlade det mycket om fossilfritt där det betonades att för att uppnå en fossiloberoende transportsektor är det helt centralt med samarbete mellan näringslivet, den offentliga sektorn och allmänheten samt ett starkt engagemang hos alla aktörer.

Regionen ligger i framkant med flera företag som erbjuder fossilfria alternativ och Östgötautmaningen som lanserades under förra årets EWEEK 2016 som ett initiativ för att minska användningen av fossila bränslen i hela Östergötland har tagit fart. Rent generellt har Sverige kommit långt i arbetet med hög andel förnyelsebara drivmedel jämfört med andra europeiska länder, men detta hotas nu av den inriktning som EU-kommissionens energipolitik verkar gå mot.

Under dag två diskuterades bland annat spännande energiforskning, miljökommunikation, vad som kännetecknar klimatsmart mat och hur framtidens bioekonomi kan se ut med alla de samhällsnyttor som den innehåller. Dock är det en stor utmaning att höja kunskapsnivån hos olika aktörer, bland annat påpekade LRFs regionordförande Peter Borring:

- Samma personer som pratar mycket och positivt och brinner för bioekonomi vill begränsa användningen av Sveriges skogar. Det visar att de inte förstår sambanden och på vilket sätt skogen är den allra viktigaste resursen i en förnyelsebar, biobaserad cirkulär ekonomi.

Regeringen arbetar i bred dialog med organisationer och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Visionen för programmet är ”Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

- Nu hoppas vi på en regional skogsstrategi med samma vision för Östergötland, där skogsbranschen och samhället har gemensamma mål och strategier för att nå visionen och är stolta över länets skogsbruk!  sade Anna Åman Sigbjörnsson som är skogsansvarig på regionkontoret LRF Östergötland.

Några övergripande mål:

  • Östergötland är koldioxidneutralt eftersom vår skogliga resurs brukas. Svenska skogar som brukas och växer tar idag upp ca 80% av landets totala koldioxidutsläpp, det kan bli ändå mer!
  • Östergötlands skogsägare känner framtidstro och vill leverera skogsråvara!. Nästan 60% av Östergötlands landareal är skogsmark och det finns över 11000 skogsägare i länet. År 2025 känner dessa markägare/företagare framtidstro och är stimulerade att leverera råvaror från skogen.
  • Industrin stimuleras att investera och utvecklas med nuvarande processer men även med ny teknik för att ersätta fossila/energikrävande råvaror sk fossilsubstitution. Östergötland har flera storskaliga skogsindustrier både pappersbruk och sågverk,  dessa är även viktiga för länets sysselsättning och ekonomi.

Kvällen den 8 februari arrangerade LRF dessutom en temakväll kring klimatsmart mat där ett antal producenter förklarade alla fördelar med svensk och lokal ost, mjölk, nötkött, griskött och spannmål. Bland annat handlar det om hög kvalitet, hög livsmedelssäkerhet, låg användning av växtskyddsmedel, låg klimatpåverkan, låg antibiotikaanvändning och god djuromsorg.

Även Östgötamat och REKO fanns på plats och kvällen avslutades med en extrainsatt REKO-utlämning på den näraliggande parkeringsplatsen.