Vid LRF Östergötlands regionstämma den 14 mars deltog cirka 170 personer, inklusive inbjudna gäster och röstberättigade fullmäktige. Arton inkomna motioner behandlades där tolv kommit in från lokalavdelningar och sex stycken hade initierats av regionstyrelsen. Det handlade mycket om livsvillkor på landsbygden som mobiltäckning, indragen busstrafik och public services attityd till urbanisering och naturligtvis även om frågor kring vad LRF som organisation bör fokusera på. Mest diskussion blev det om viltfrågor där flera av stämmomedlemmarna begärde ordet för att understryka vikten av agerande. I samtliga fall beslutade stämman enligt regionstyrelsens förslag, i några fall med någon liten förändring av ordalydelserna på förslag av regionstyrelsen själv.

Till regionstyrelsen omvaldes Ann-Louise Israelsson och David Pettersson på två år och Christian Ankarstrand på ett år. Marit Bohlin nyvaldes på två år. Peter Borring valdes om som regionordförande.

Vid stämmas delades också många utmärkelser ut:

Carl Fredriksson och Fredrik Bäck från Vätterlen AB Heda Jussberg fick priset för Årets nötköttsföretagare.

Till Årets lokalavdelning utsågs Holavedens lokalavdelning.

Ung Växtkraft delades ut i samarbete med Länsförsäkringar till syskonparet Erik och Sara Karlsson, Herrsäter, Åtvidaberg.

Priset för årets Greppamedlem delades ut i samarbete med Länsstyrelsen till Erik Andersson, Tittorps gård, Vikbolandet. Priset för årets Grepparådgivare delade ut till Linnea Staaf fd persson från Hushållningssällskapet.

Silvernålar delades ut till Börje Johansson från Vårdnäs, Anders Kinander från Askeby-örtomta, Bertil Gunnar från Vånga, Leif Pettersson från Borensberg , Jan Vestesson från Kuddby-Stenby-Konungsund samt Anne-Louise Israelsson från regionstyrelsen LRF Östergötland.

Efter de ordinarie stämmoförhandlingarna bjöds stämmodeltagarna på flera tänkvärda föredrag. Först ut var riksförbundsordförande Helena Jonsson som kommenterade LRFs 100-års-film.

-  Jag fylls av beundran för våra företrädare, de som startade rörelsen för hundra år sedan. Jag känner också stor stolthet för det som vi nu skapat tillsammans och som är LRF.

Det är trettio år sedan Helena gick ut Vretaskolan och började sin verksamhet med 20 kor.

-  Det som slår mig nu är hur fort utvecklingen har gått och hur digitaliserade vi numera är i vårt företag.

Helena visade också på hur de gröna näringarna har en bättre ställning i den allmänna samhällsdebatten än på mycket länge. Det finns ett nyvaknat och större intresse än tidigare där konsumenterna vill ha svenskt och är villiga att betala för det. Samtidigt är frågorna om att fasa ut fossila bränslen också högt upp på agendan – ännu ett område där de gröna näringarna kan göra stor nytta.

- ”Låt Sverige förbli fantastiskt” kunde vi läsa som ett av slagorden i filmen, sade Helena. Jag tycker att vi ska använda oss av det – det är mycket bättre än Trumps. LRFs uppgift är att hjälpa andra att fatta kloka beslut. Det gör vi bland annat genom att skapa bra mötesplatser, men framför allt måste vi våga se och utnyttja alla fantastiska möjligheter det finns i livsmedelsstrategin. För första gången är målet tydligt: Vi ska ha tillväxt och vi ska ha konkurrenskraftiga livsmedelsföretag.

Karl Stål från SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt talade kring ”Smittskydd för människor och djur i en allt oroligare tid”.  Han påpekade att det är många faktorer i omvärlden som påverkar, bland annat globaliseringen, en ökad rörlighet av inte bara människor utan också av djur och djurprodukter, samhällsaspekter som ekonomi, demografi och det allmänna säkerhetsläget samt inte minst klimat och miljö.

- Förra året drabbades exempelvis Sverige av större utbrott av mjältbrand, Newcastlesjukan och fågelinfluensan.

Karl visade hur stora djurproduktioner i andra länder med dålig biosäkerhet i kombination med fattigdom, vilda djur och samverkan mellan illegal handel och fusk i livsmedelskedjan är riskfaktorer att hålla koll på.

- Mjältbrandutbrottet i Östergötland var dock en fråga med mycket komplex ekodynamik som troligen berodde på flera olika samverkande faktorer som värmeböljan/vattenbristen, grävarbeten, gamla mjältbrandgravar, vilda djur, insekter med mera. Vi kommer att vilja följa upp det här utbrottet genom att intervjua personer som drabbats för att få reda på hur man uppfattat inte bara själva händelserna samt även hur man uppfattade myndigheternas agerande.

Sven Lindgren från Civilförsvarsförbundet och Hushållningssällskapens förbund tog i sitt anförande upp viktiga frågor om Sveriges Livsmedelsberedskap. Även han var mycket positiv till den nu beslutade livsmedelsstrategin.

- För första gången får vi en balans mellan miljö och produktion.

I sitt anförande visade han hur Sverige inom ett stort antal områden är extremt sårbart och efterlyste en bättre beredskap inte bara hos vanliga medborgare utan även hos kommuner och stat.

- Vi måste driva på debatten om Sveriges sårbarhet i den allmänna opinionen. Alla måste inse att det här med livsmedel och livsmedelsproduktion inte i första hand är ett problem för bönderna – det är stadsborna som får de största problemen!

Stämmodeltagaren Nils-Erik Andersson från Hannäs hade tillsammans med de flesta av stämmodeltagarna tagit sig tid till att stanna kvar efter själva stämmoförhandlingarna, något som han inte ångrade:

- Föredragen har verkligen varit tänkvärda, både det om smittskydd och det om beredskapen i samhället. Staten och kommuner behöver få upp ögonen för hur illa det är och hur otroligt viktiga vi svenska bönder är i sammanhanget.