Vid mötet diskuterades skogsstyrelsens myndighetsuppdrag med skogsinventeringar, nyckelbiotoper, biotopskydd med mera och hur detta arbete ska kunna bli så rättssäkert och pragmatiskt som möjligt inom befintligt lagrum. En viktig fråga var hur man ska man förhålla sig till miljöorganisationer som på eget initiativ inventerar våra skogar?

- En fråga där vi var tydliga med att någon skillnad inte ska göras är mellan bolagsskog och privatägd skog. Vi vill alltså att skogsstyrelsen alltid ska hänvisa till att ta kontakt med markägaren och upplysa denne om skyddsvärda områden. Möjligheten att ompröva beslut kring nya och historiska nyckelbiotoper är något vi tar med oss som en bra möjlighet vid oenighet eller förändrad verklighet, säger Erik Erjeby.

Andra konstruktiva diskussioner under dagen handlade hur LRF och Skogsstyrelsen kan hjälpas åt att driva arbetet kring en regional skogsstrategi, hur vi ska jobba för att minska viltstammarna i våra skogar, hur skogsstyrelsen kan arbeta kring produktionsrådgivning samt hur skogsägarna kan förbättra sina avverkningsanmälningar.

- Det stämmer att vi var många på mötet. Vi tror att det var väl investerad tid. Med möten av denna karaktär så skapar vi god förståelse för varandras ståndpunkter och förhoppningsvis en sund och pragmatisk myndighetsutövning. Vi ska även framöver kunna vara stolta över våra välvårdade privatägda skogar och avsättning till biotopskydd och reservat ska huvudsakligen ske på frivillig basis genom till exempel KOMET, avslutar Erik Erjeby.