Passa på att titta hur det ser ut just hos dig, mår viltet väl? Är kalvarna stora eller små? Har skjutna djur fettdepåer inför vintern? Finns det mycket bärris i skogen? Uppslag av rönn, asp, sälg och ek? Hur hårt är betestrycket egentligen hos dig? När du går över tallplanteringar/ungskogar hur många oskadade tallar ser du?  Har du valt att föryngra med tall på magra marker? Eller väljer du gran för att inte riskera er investering i föryngringen?

Målet för skogsbruket är att:

  • 7 av 10 tallar ska vara oskadda vid 5 meters höjd. För att nå det får inte färska skador (senaste året) vara mer än ca 2-5 procent. Har fler än fem av hundra tallar färska betesskador så kommer det att märkas ekonomiskt i tillväxt- och värdeförlust.
  • Det ska vara möjligt att föryngra med lämpligt trädslag som passar marken, annars blir även det en ekonomisk förlust på sikt, och även för viltet eftersom täta granskogar ger betydligt mindre foder för viltet framöver.
  • Rönn, asp, sälg och ek ska kunna bli trädbildande där de finns naturligt. Då får de inte vara för hårt betade, och behöver god konkurrensstatus

Kan dessa mål uppnås mår både skogen och viltet väl!

Varierat skogslandskap

Ett varierat skogslandskap med god vegetation på marken är något att sträva efter. På en frisk mark ska bärriset vara frodigt och högt till knäna, vilket blir mer och mer sällsynt och visar på hur lått vi blir hemmablinda och glömmer hur det borde se ut.

Våra länsstyrelser har tagit fram övergripande mål för klövviltstammarnas utveckling. Utifrån det antas planer i älgförvaltningsområden och skötselområden. De avskjutningsmål och strategier som tagits fram bygger på insamlad kunskap om både viltstammar och skogstillstånd. Vi måste alla bidra till att uppfylla de mål som är satta, det är ett ansvar som både markägare och jägare måste ta.

Strategier behövs

Det behövs strategier för förvaltning av samtliga viltarter, så att det finns utrymme för både friska sunda viltstammar och produktion av skog och grödor.

Viltet ska vara i balans med naturen, då behövs ingen utfodring. Läs gärna Annika Feltons rapport om hur utfodring påverkar älgars beteende och hälsa. Vi kommer erbjuda en föreläsningskväll där hon medverkar bland andra, håll utkik!

Mera Tall

I våra regioner är LRF engagerade i flera satsningar för att öka kunskap och insikt i dessa frågor. Mera Tall är en satsning som syftar till att det ska vara möjligt att föryngra med tall där det passar.

Vi har även fått projektmedel till att sätta upp ett referenshägn/ älgförvaltningsområde för att synliggöra viltets påverkan på vegetationen samt möjlighet att starta studiecirklar om skog och klövvilt och mål och strategier för förvaltning. Vi hoppas många vill vara med och engagera sig i detta.

/Anna Åman Sigbjörnsson 
Regionansvarig skog och vilt inom LRF. Riksprojektledare Skogen i LRF.