Anna Jamieson leder projektet där LRF Östergötland samarbetar med Östgötamat, Svenska Kyrkan och Svenskt Naturbeteskött.

-  Det ska bli roligt att testa nytt samtidigt som vi gör nytta både för både djurbönder och hela samhället. Vi kommer att skapa innovationsverkstäder och olika typer av nätverkande på olika nivåer för att tillsammans hitta tekniker och möjligheter att lösa de flaskhalsar som i dagsläget begränsar betesdrift.

För djurägaren kan det handla om tekniska, managementbaserade eller ekonomiska frågor. Med sikte på konsumenter och inköpare kommer projektet dessutom att jobba med marknadsföring av produkterna samt att jobba för att få in lokalproducerat naturbeteskött i den offentliga upphandlingen.

- Vi hoppas att sprida modellen ”en marknadsdriven miljövårdsmekanism” som handlar om att miljövårdseffekter skapas av marknadens efterfrågan.

Naturbetesmarker bidrar till uppfyllandet av flera miljömål och är en källa till stor biologisk mångfald eftersom en lång rad rödlistade kärlväxter, insekter och fåglar existerar i just denna biotop. Därför är det så viktigt att i det odlade slättlandskapet bevara tillräckligt stora områden med naturliga betesmarker. Den totala arealen med naturbetesmark i Östergötland har nämligen minskat under de senaste åren. Målet för Östergötland var att 2010 skulle arealen omfatta minst 27 000 hektar med höga natur- och kulturvärden, men 2014 var det bara 20 000 hektar. 

- Vi har alltså minst 7 000 hektar naturbetesmarker med höga värden att hitta lantbrukare med betesdjur till.

Genom kvalitetssäkring, mervärdespaketering och marknadsföring via Östgötamat, Svenskt Sigill och Naturbeteskött kommer projektet att arbeta för att skapa bättre lönsamhet för de lantbrukare som producerar kött på sina naturbetesmarker. Det handlar också om att skapa en lönsam produktionskedja samt kompetensutveckling för skapande av alternativa marknadsplatser som exempelvis direktförsäljning till offentliga kök, gårdsbutiker och digital köttlådeförsäljning.

- Så nu behöver jag hitta massor med intresserade Östgötabönder som vill börja eller öka lönsamheten vid produktion av naturbeteskött. Vi har verkligen en mission att fylla eftersom många marker har stort behov av att bli betade! avslutar Anna.

Du kommer i kontakt med Anna Jamieson via anna@naturbete.se, 076-765 77 40