De två ärenden som Bergstaten nu handlägger är dels Tasman Metals AB:s ansökan om förlängning av hela undersökningstillståndet. Det andra ärende är en fortsättning på handläggningen av ansökan om bearbetningskoncession, dvs. tillstånd som behövs för att bryta mineraler på en viss plats under en viss tid. Detta har tidigare prövats av Bergsstaten och Regeringen, men besluten upphävdes till följd av Högsta Förvaltningsdomstolens rättsprövning för cirka två år sedan.

- Ett gott råd är att vara uppmärksam på de kungörelser som kan komma att göras av Bergsstaten framöver. Detta för att inte försitta chansen att komma till tals och för att i förlängningen kunna överklaga de avgöranden som meddelas i olika frågor rörande gruvverksamheten i Norra Kärr, säger Ulf Ståhl, äganderättsexpert LRF.

Utnyttja möjligheterna att komma till tals

I handläggningen av det ”nya” ärendet om bearbetningskoncession har Bergsstaten hittills begärt och erhållit kompletteringar från Tasmans Metals AB. Bergsstaten ska sedan avgöra om de gjorda kompletteringarna är tillräckliga för en fortsatt koncessionsprövning. Om så är fallet kommer ärendet att remitteras till länsstyrelsen för samråd och kungöras (se www.bolagsverket.se/poit, https://www.sgu.se/bergsstaten samt i ett urval av lokaltidningar). Då kommer det att lämnas tillfälle att yttra sig, och berörda sakägare ska erhålla särskilda underrättelser för att uppmärksammas på möjligheten att inkomma med synpunkter.

- I den fortsatta processen har du även möjlighet att komma till tals när det gäller utarbetandet av en ny arbetsplan som ska gälla för undersökningsarbetena. Då har du som berörd möjlighet att framställa olika krav, exempelvis om att få bli särskilt underrättad innan undersökningsarbeten utförs på enskilda fastigheter.

För närvarande finns inga pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Vid sådana framtida prövningar kommer de invändningar som berörda har angående bland annat eventuell påverkan på boendemiljöer, natur- och kulturmiljö m.m. att ställas under särskild prövning.

- Slutligen kan det också vara bra att vara medveten om möjligheterna att kunna påtala upplevda olägenheter i samband med gruvverksamheten till berörda tillsynsmyndigheter. Detta för att säkerställa att föreliggande beslut och domar efterlevs i praktiken.