Göran Gunnarsson från Region Östergötland underströk i sin inledning att regionen har alla möjligheter att göra bra saker:

- Vi har en avancerad och bra grön näring, en avancerad förmåga och högteknologi av stora mått. Nu kommer digitaliseringen med stormsteg, vilket ger oss möjligheter att använda den nya tekniken med det industriella och det gröna tillsammans.

Göran Gunnarsson lyfte bland annat den regionala livsmedelsstrategin och att regionen framhålls som en förebild hos Sveriges Kommuner och Landsting kring hur man kan jobba med biogasfrågan. Under temat Skogen som resurs för hållbar tillväxt lyfte han också det pågående arbetet med en regional skogsnäringsstrategi:

- 1917 var skogen i stort sett slut i Sverige. Vi har tack vare enskilda skogsägare gått från ett misskött läge till en enastående utveckling av tillgången på skog i Sverige. Vi kommer aldrig att hitta något så bra som det kombinerade jord- och skogsbruket.

Framtiden växer på träd

Det är politiker och duktigt folk med förmågor och kunskaper från näringen som kommer att lägga underlag för ett politiskt beslut angående en regional skogsnäringsstrategi hösten 2018.

- Jag har inget emot om det blir en viss politisk debatt i valrörelsen om de här frågorna, sade Göran Gunnarsson. Vi måste våga debattera – det mår frågorna bra av.

Anna Åman från LRF lyfte också den ansvarstagande hållningen från lantbrukare och skogsägare.

- Hållbart brukande – skogshushållning – handlar om att se till att det finns skog över tid. Vi avverkar bara 75 procent av tillväxten och vi har 8 miljoner fler fågelpar i våra skogar jämfört med 1998. Dessutom gör skogen stor nytta för klimatet – den svenska skogen tar upp 83 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid.

Även Tomas Nord från Linköpings universitet och Hillevi Eriksson från Skogsstyrelsen diskuterade kring framtidens hållbara skogsbruk och hur det ska anpassas till det förändrade klimatet.

Landsbygden levererar fossilfritt

LRF Östergötlands ordförande Peter Borring diskuterade nya grepp för att nå konkurrenskraft genom initiativet 5050 2020, dvs att år 2020 kör minst hälften av regionens lantbrukare till minst hälften på förnybar energi.

- Det känns inte bra i bonde- eller trygghetshjärtat att öka beroendet av fossil energi från Ryssland, Venezuela och Nigeria. Det handlar inte bara om ett klimattänk utan också om ett sårbarhetsperspektiv.

Peter Borring redogjorde också för effekter av ett förändrat klimat där odlingszonerna flyttar norröver. Somrarna blir torrare, men med rejäla enstaka skyfall samtidigt som större delen av nederbörden kommer under vinterhalvåret. Det blir mildare vintrar och längre växtsäsong, men också skadeinsekter och ogräs gynnas av detta.

- Vi kommer att behöva bevattna mer på områden vi inte bevattnat tidigare. Därmed behöver vi ha både mer avledning och mer möjligheter att samla vatten. Redan nu behöver vi titta på hur vi ska lösa detta i framtiden. Samhället är ganska bra på att asfaltera jordbruksmark till shoppingcentra. Avrinningsvattnet därifrån ger risk för översvämningar vid enstaka oväder.

Uno Wennergren från Linköpings universitet och Serina Ahlgren från RISE diskuterade kring jord- och skogsbrukets potential att producera och leverera fossilfri energi till resten av samhället. Samtidigt måste man titta på själva kretsloppet där de näringsämnen som produceras ska kunna återföras till åker- och skogsmark.

- Vi måste göra de minskade klimatutsläppen i flera steg, särskilt som det är mycket transporter inblandade i det här, underströk Uno Wennergren. Först ska vi få bort fossilanvändningen och sedan kan vi prata om hur vi minskar även på bioutsläppen.

Från Linköpings universitet deltog även Mats Eklund och Per Frankelius som knöt lantbruket till de stora globala utmaningarna och där den gröna sektorn är en stor del av lösningen.

- Snart lever fem miljarder människor i den globala medelklassen, vilket kräver utökade systemgränser bortom enskilda produkter, processer och organisationer, sade Mats Eklund. Men det som är ett problem på ett ställe är en lösning på ett annat ställe så det gäller att koppla ihop dessa på ett smart sätt. Nu är det dags att återupprätta flödena på liknande sätt som förr i världen.