- Inom branschen ser vi nu att antalet betande svanar, tranor och gäss ökar även i det övriga jordbrukslandskapet som inte ligger i närheten av stora sjöar. Vi kan även se att dessa arter förändrar sitt beteende i när och var de betar, säger Anna Åman som är ansvarig för vilt- och skogsfrågor på LRF-kontoret.

Ökningen av antalet gäss vidimeras av forskarna Johan Elmberg och Johan Månsson, som på uppdrag av Naturvårdsverkets vetenskapliga kommitté för viltforskning har gjort en litteraturöversikt av befintlig kunskap om gäss och om framtida kunskapsbehov.

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för svensk viltförvaltning och däri betonas en förvaltning byggd på kvalitetssäkrad kunskap och att Naturvårdsverket har ett stort ansvar för att se till att aktuell kunskap kommer till användning. Förvaltningen av gäss är ett bra exempel på vikten av aktuell kunskap när omständigheterna förändras.

Viltstrategin beskriver också att arbetet med att förebygga skador och andra problem som vilt orsakar ska utvecklas tillsammans med övriga berörda organisationer.

Länkar:
"Fakta för förvaltare: gäss och svanar. Kunskapssammanställning om bete, övergödning, smittspridning och skyddsjakt." Elmberg, J. & Månsson, J. (red.) 2018

Länsstyrelsens information om viltskador och förebyggande åtgärder

Naturvårdsverkets viltstrategi