Lägesrapport

Länsstyrelsen har under vintern kunnat kvalitetssäkra 2 individer som etablerat ett revir kallat Långbogen som är beläget norr om Roxen. Reviret är ovanligt litet till ytan, endast ca 20 000 ha. Hanen kommer från Lindesberg och honan från Trysil. Länsstyrelsen inventerar noga dessa vargar liksom ytterligare en kvalitetssäkrad varg i södra delen av Östergötland.

Jens Frank från Viltskadecenter beskrev hur revir fungerar, till skillnad från vandringsvargar som länet har börjat vänja sig vid i både norr och söder.

Ett revir omfattar i snitt 6,7 individer, alla från samma familj. Ungvargar vandrar successivt ut från reviret och söker en ny partner att bilda nya revir med. En skillnad i området norr om Roxen blir att vandringsvargar inte lär bli lika frekventa som tidigare eftersom de blir ihjälbitna om de inkräktar i reviret.

Idag räknar man med att det finns totalt ca 350 vargar i hela Sverige. Det finns regeringsbeslut på att stammen ska vara i ett sådant antal att den har gynnsam bevarandestatus. En förutsättning att kunna begränsa antalet till runt 300 vargar är att det kommer invandrande individer från Finland under varje 5-årsperiod. Man har även beslutat att vargen ska spridas över större område än det så kallade vargbältet. Eftersom det blir tätare med betesdjur söderut är det en stor utmaning.

Mer information hittar du här

Du hittar mer information om varginventeringar här: https://www.slu.se/inventering-av-varg/

Länsstyrelsen har omfördelat medel för att tillgängliggöra mer till rovdjursavvisande stängsel och uppmanar de som vill att ansöka om bidrag, får och get är prioriterat liksom naturbetesmarker.

Läs mer om rovdjur på Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/djur-och-natur/rovdjur/Pages/default.aspx.

Vad gör LRF?

På Riksplanet fortgår arbetet med diskussioner på politisk nivå för att hålla stammen på så låg nivå som möjligt och ändå hålla gynnsam bevarandestatus. Vi bevakar också att licensjakten genomförs i tillräcklig omfattning med vettig hantering av överklaganden. Förutsättningar för ersättningar och skyddsjakt är också en viktig fråga som bevakas liksom att påverka beslutsfattare i Bryssel om vargens status samt direktiv som påverkar ersättningsmöjligheter.

Regionalt stöttar LRF utsatta medlemmar med personliga kontakter och stöd vid skyddsjaktsansökningar och olika typer av skrivelser. LRFs omsorgsgrupp är även rustade att stötta, oftast finns också ett stort stöd i den lokala organisationen med kollegor i närområdet.

LRF-regionen har löpande kontakter med Länsstyrelsen och dess besiktningsmän. Regionen yttrar sig om de planer som presenteras vid Länsstyrelsen och har bland annat drivit igenom att förebyggande åtgärder inte ska vara ett krav för ersättning och att fullgott stängsel till djuren ska duga. Vi driver även frågan om att skyddsjakt företrädesvis ska ske på myndighetens initiativ för att bespara djurägare att offentliggöras.

LRF har även regionalt haft en utbildningsdag hos en fårföretagare för Länsstyrelsens tjänstemän och besiktningsmän för att utbilda i djurgårdars förutsättningar och utmaningar. Länsstyrelsen har numera även en förberedelse för skyddsjakt med utbildade jägare. Vi har dessutom påtalat behovet av mer medel till stängsel och att förenkla hanteringen med blocklagd/ icke blocklagd mark, så att fler som vill har möjlighet att få bidrag.

Vad kan du som medlem bidra med?

Det allra viktigaste är att dokumentera och rapportera! Ju mer kunskap vi har om vargarna, var de är och hur de beter sig desto enklare blir det att få skyddsjakt om det blir problem. Om Länsstyrelsen fortlöpande får rapporter om skrämda djur, om vargar som uppehåller sig nära gårdscentran eller som beter sig hotfullt eller oskyggt i närhet av människor blir det enklare att få igång åtgärder vid ett angrepp. Det kommer  då  att krävas betydligt mindre bevisning och underlag vid en skyddsjaktsansökan eller om man använt § 28 än om man inte rapporterat i förväg. Det blir som att lägga ett pussel.

Kontakta gärna oss på LRF om du har problem eller tankar så kan vi föra dina synpunkter vidare till Länsstyrelsen och också använda i kontakter med politiker och vid opinionsbildning. Det kan dels handla om direkta problem med rovdjur men även om de konsekvenser som uppstår i ditt företagande. Om du till exempel funderar på att sluta med betesdrift i naturbetesmarker på grund av rovdjuren är det ett problem inte bara för dig utan för hela samhället och dess möjligheter att nå satta miljömål.

Lite klargörande fakta:

Om du använder § 28 ska det rapporteras till Länsstyrelsen (inte som tidigare till polisen)

Förutsättning för skyddsjakt regleras i jaktförordningen §23 a:

Där står bl a som skäl

  • 3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom, eller
  • 4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Rapportera in observationer och få sms vid angrepp

Skandobs – Det skandinaviska rapporteringssystemet för björn, järv, lodjur och varg http://www.skandobs.se/

Rovdjursalert för tamdjursägare – snabb information om när ett angrepp skett i ditt närområde http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/djur-och-natur/rovdjur/rovdjursalert-for-tamdjursagare/Pages/default.aspx

Text: Anna Åman Sigbjörnsson, LRF Östergötland