Efter en kort inledning av Anne-Louise Israelsson som är vice ordförande i LRF Östergötland och Göran Toss som är ordförande i NF Östergötland redovisades kartor och fakta om hur området kan påverkas om gruvbrytning kommer till stånd.

Olle Holmstrand som är doktor i teknisk geologi redovisade kartor med gruvans planerade utbredning och visade tydligt hur omgivningen påverkas om det etableras en gruva i området. Bland det som gjorde honom mycket fundersam var att mycket av slamdeponin kommer att läggas över en vattendelare.

- Det här är fel ställe att placera en gruva på, bland annat på grund av Vätterns känslighet. Om något händer i det här området, kommer det att påverka Vättern.

Eva Charlotta Helsdotter, som är teknologie doktor i Mark- och vattenteknik påpekade att vatten i vanliga fall är en resurs som man ska vårda och spara på olika sätt, men när det gäller gruvavfall och gruvdammar blir vattnet istället en restprodukt från processen.

En konstighet i planeringen är att man tänker lägga gruvdammarna rakt över en vattendelare. En vattendelare är nämligen en höjd i landskapet, vilket gör det mycket svårt att bygga en damm på ett sådant ställe.

Dammkonstruktioner kring gruvor byggs successivt upp med hjälp av avfallsmaterial från gruvan. Det blir aldrig en tät konstruktion, en gruvdamm släpper alltid igenom vatten. Dessutom är det ganska vanligt med gruvdammshaverier, ett exempel är dammen i Aitik utanför Gällivare som rasade år 2000.

- Det handlar om man vill vårda vattentäkter och naturvärden… eller en gruva? Man skulle ju aldrig lägga en vattentäkt nedströms en gruva, men här tänker man lägga en gruva uppströms vattentäkter?

Gunilla Högberg Björck är miljöjurist och har varit involverad i turerna kring Norra Kärr sedan 2013. Hon lyfte många problempunkter, bland annat prövningsordningen av gruvverksamhet, skydd av Natura 2000-områden och arter, bedömning av riksintressen, skydd av vatten, Mineralersättningen och säkerhet för efterbehandling samt Ceta.

- Inför ett kommunalt veto för gruvverksamheter på samma sätt som man har för vindkraft. Gruvverksamhet är mycket mer miljöstörande verksamhet än vad vindkraft någonsin kommer att vara.