Östergötland är ett rikt län. Inte bara av det jorden kan ge som livsmedel, utan också när det kommer till skogen. Två tredjedelar av Östergötlands yta är skog, där tillväxten just nu är större än avverkningen. Dessutom finns hela kedjan – från skogsägaren som producerar råvaran till industri och förädlingsföretag av olika slag i alla kommuner samt lärosäten och akademi.

Idag är Sverige världens tredje största skogsnation med sågade trävaror och pappersmassa. Hälften av Sveriges skogsareal ägs av privata skogsägare, som levererar 60 procent av råvaran till industrin. Det är en bransch att räkna med samhällsekonomiskt, samtidigt som den har stor utvecklingspotential och är en nyckel i omställningen till ett mer hållbart och fossilfritt samhälle.

- Det är jättebra att den här strategin har tagits fram för vi skogsägare behöver få avsättning för våra produkter. Strategin är också viktig så att alla har samma mål att luta sig mot i det vidare arbetet med regionens utveckling, säger Marit Bohlin ansvarig för skogsfrågor i LRFs regionstyrelse.

Representanter från politiken, näringsliv, samhälle och forskningen var i mångt och mycket samstämmiga och ser att strategin visar på stora utvecklingsmöjligheter. Målen om att säkerställa kompetensförsörjningen till branschen och ökad kunskap om skogsbruk, dess produkter och skogens betydelse för samhället hos allmänheten gick som en röd tråd mellan talarna.

- Det viktigaste målet är utbildning så att klimathjältarna inte ses som miljöbovar, sa Karin Jonsson, kommunalpolitiker i Norrköping.

Flera talare lyfte också äganderättsfrågan.

- Det är viktigt med en stark koppling till äganderätten för skogens utveckling. För mig är det en central fråga, sa landshövding Elisabeth Nilsson.

Tankar kring innovationer som "digital cellulosa", högteknologi till industrin, turismperspektivet, olika målbilder och möjliga konflikter kring vad hållbarhet och grön ekonomi är samt uppmaningen att ta höjd för regional export och målgruppsanpassad marknadsföring breddade diskussionerna.

Ur ett skogsägarperspektiv pratades det också mycket om ståndortsanpassat skogsbruk, det vill säga rätt trädslag på rätt marktyp, för att utveckla skogsbruket. Det gavs också som ett råd för att möta framtidens klimatförändringar med längre torrperioder och blötare vintrar med mindre tjäle.

Ett år som detta går det inte att undvika torkan och framtidens klimatutmaningar. SMHI berättade att om 50 år har vi ett klimat som i norra Tyskland. Förändringarna sker med en hastighet på 1 mil/år.

- Det är viktigt att tänka på skogsägaren som företagare och se till att vi har bra förutsättningar eftersom trä är en råvara med långa omloppstider, säger Marit Bohlin och trycker på hur viktig råvaran och skogsägaren är för att strategin ska bli verklighet.

Östergötlands skogsstrategi har arbetats fram av Region Östergötland och taktar in i det nationella skogsprogrammet. Göran Gunnarsson på Region Östergötland var i inledningen av dagen tydlig med att de har försökt få med så många kunniga människor inom skog som möjligt och att kunskap har gått före mandat och positioner.

Klicka här för att läsa strategin.