Länsstyrelsen har fortsatt bevakning av vargreviret Långbogen, där två vuxna vargar filmades den 31 augusti 2018. Det syns inga tecken på att det finns valpar. Än så länge har vargarna livnärt sig på vilt. Inför hundjakt kan det vara bra att veta att det finns möjlighet att få bidrag till skyddsväst från Länsstyrelsen, 50 procent av kostnaden till max 5000 kr.

- Länsstyrelsens besiktningsmän upplever sig ha en god dialog med djurägare i området, berättar Anna Åman, ansvarig för skog- och viltfrågor på LRF-kontoret, som deltog på mötet.

Det har även registrerats en varg i södra delen av länet samt på Vikbolandet under året. Det är en hane som vandrat ner från Härjedalen.

Under vintern kommer det att genomföras en rovdjursinventering med fokus på antal föryngringar, familjer och stationära individer. Cirka 20 viltkameror, uppsatta i samråd med markägare, finns fördelade över länet. Du kan själv följa utvecklingen på rovbase.se.

På rovbase.se under Kontakta oss kan du rapportera observationer av varg eller lo. Det är till stor hjälp för eventuella vidare insatser/åtgärder om ett rovdjursangrepp sker.

Under våren har LRF deltagit i framtagande av regionala riktlinjer för rovdjursförvaltning i Östergötland. Några viktiga ståndpunkter som vi drivit och som finns med är att:

  • Socioekonomisk hänsyn ska tas och spridning ska begränsas till områden där de gör minst skada med bland annat hänsyn tagen till intensiv fårskötsel.
  • Länsstyrelsen har en akutgrupp som kan hjälpa till i det akuta skedet samt ett journummer, 010-223 55 45.
  • Det finns möjlighet att söka stöd för permanenta skadebyggande åtgärder, men det är inte ett krav. För skyddsjakt gäller att man har ett stängsel enligt Jordbruksverkets föreskrifter, det vill säga att det ska vara väl uppsatt och underhållet samt utformat så att djur som hålls inom stängslet inte skadas.
  • Skyddsjaktsansökan kan beviljas oavsett antal angrepp. Det finns riktlinjer på antal angrepp som stöd för att bedöma om det är en problemindivid. Därför är det viktigt att rapportera och dokumentera även störningar och skrämda djur förutom angrepp.

Länsstyrelsen har ett journummer där man rapporterar angrepp eller avlivning med stöd av § 28, läs mer information på Länsstyrelsens hemsida och är du djurägare, se till att anmäla dig till SMS-tjänsten rovdjursalert!

L