Seminariet, som riktade sig till politiker, tjänstemän, lantbrukare och andra intresserade, handlade om vilken roll lantbruket har i omställningen till fossilfritt.

Programmet började med att Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige presenterade hur klimatpåverkan ser ut i världen och vilken del jordbruket har av den påverkan. Därefter tog Peter Borring, LRF Östergötlands ordförande, vid och berättade om branschens sårbarhet vad gäller dagens fossila drivmedel och att vi tillsammans med politiken måste ta oss ur detta och köra fossilfritt.
Energifabriken visade på goda exempel och beskrev deras resa fram till ett fossilfritt lantbruk. Tomas Kjellqvist från Biototal, poängterade i sitt föredrag mullhalten betydelse i det framtida klimatvänliga jordbruket och Anna Åman, ansvarig tjänsteman för skogsfrågor på LRFs regionkontor, pratade om skogens betydelse och hur den fungerar som kolsänka för hela Sveriges klimatutsläpp.

- För skogens del är en framtida poäng att förutom minska utsläpp från samhället och individuella val av konsumtions och levnadsvanor måste vi även se var vi kan fånga upp det kol som ändå släpps ut i vårt land. Här har skogen unika möjligheter då den redan i nuvarande skogsbruk tar upp över 80 procent av landets samlade utsläpp. Den kolinlagringen har potential att öka genom effektivare produktion i växande skog och att bygga mer i trä som lagrar kol under lång tid. Ju mer fotosyntes desto mer koldioxid tas upp, säger Anna Åman.

Idag avverkas endast 75% av årstillväxten i produktiv skog.

- Den svenska modellen med jämställda mål mellan produktion och miljö samt certifieringssystem borgar för att vi kan utveckla skogsproduktionen på ett hållbar vis och bidra till måluppfyllnad i flera av de globala hållbarhetsmålen, avslutar Anna Åman.

Föredragen och samtalen kan summeras till att vi behöver vara kloka i utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle och optimera förädlingsled och nyttjande av resurser. Lantbruket behöver få mandat och politiskt konkurrenskraftigt stöd att gå före och både visa vägen för möjligheter samtidigt som vi tillhandahåller möjligheter och råvaror. Branschen behöver vara och visa goda exempel.