Nätkoncession innebär att nätägaren Vattenfall måste ansöka om ett särskilt tillstånd, nätkoncession för linje, för att få bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar. Ansökan prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och regleras i ellagen.

Tillståndsprocessen

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller inte. Ett undersökningssamråd genomförs med länsstyrelse, kommun och enskilda som antas bli särskilt berörda. Efter avslutat samråd sammanställs yttrandena i en samrådsredogörelse som utgör underlag för länsstyrelsens beslut om BMP. För det fall att länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra BMP blir istället en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) aktuell. MKB:n ska redogöra för de upplysningar som behövs för en bedömning av väsentliga miljöeffekter som verksamheten kan förväntas ge. Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra BMP ska en specifik miljöbedömning genomföras. I detta ärende har Vattenfall valt att utforma undersökningssamrådet så att det även uppfyller kraven på ett avgränsningssamråd, vilket innebär att ett mer omfattande samråd med en bredare krets genomförs redan från början.

Beslutsprocessen

Koncessionsansökan skickas till Energimarknadsinspektionen (Ei) som i sin tur inhämtar yttranden från myndigheter och sakägare. Efter remisstidens slut beslutar Ei huruvida tillstånd ska erhållas. Mark- och miljödomstolen är instansen som prövar överklagan av nätkoncessionen.

Två stråk föreslagna

Vattenfall redovisar två stråk i sitt underlag där de i huvudsak har studerat att förlägga luftledningar. Stråken är dock utformade för att möjliggöra både luftledning och markkabel, en kombination av de två teknikerna är även möjlig. LRF förespråkar markkabel då luftledning är ett större odlings- och brukningshinder.

Markupplåtesleavtal

För de markägare som blir berörda av ombyggnationen behöver ledningsägaren, förutom koncession, inhämta undertecknat markupplåtelseavtal. Avtalet reglerar de båda parternas skyldigheter och rättigheter och avtalet ligger sedan till grund för den ledningsrätt som Vattenfall ansöker om hos Lantmäteriet. Vidare reglerar avtalet ersättningsfrågan till markägaren, vilket utbetalas som ett engångsbelopp när avtalet tecknas.

LRF-medlemmar kan kontakta äganderättsexpert

Om du som medlem är berörd av Vattenfalls ombyggnation och har frågor är du välkommen att kontakta LRFs äganderättsexpert Angelica Billevik.

013-480 10 00
angelica.billevik@lrf.se