15 politiker från nästintill alla partier deltog och visade stort intresse på seminariet den 7 maj 2019.

- Det är glädjande att så många vill delta på detta arrangemang som är angeläget för Östergötland, men också hela Sverige, oavsett politisk inriktning, sa LRF:s regionordförande Peter Borring när han hälsade välkommen tillsammans med Naturskyddsföreningens länsordförande Göran Toss.

Gruvan skulle kunna förorena dricksvattnet för många människor

Drygt 800 markägare hamnar i kläm ifall det blir en gruva i Norra Kärr. Hela området omfattar 10 kvadratkilometer. Men det påverkar väldigt många fler, eftersom sjön Vättern är en viktig dricksvattentäkt och det finns stora miljörisker med gruvan.
De eftertraktade jordartsmetallerna, som bland annat används till elektronikprodukter, förekommer aldrig i höga halter varför stora mängder malm måste brytas, vilket i sin tur leder till stora volymer avfall. Enligt företaget som prospekterar området finns det malm för cirka 70 års brytning. Under 20 år skulle 23,5 miljoner ton malm brytas och resultera i 17,3 miljoner ton avfallsberg. Malmen finkrossas och lakas med bland annat stora mängder svavelsyra. Lakrestmagasinet planeras ligga tvärs över vattendelaren mellan Vättern och Svartån.

Mycket kunniga föreläsare

Under seminariet föreläste Olle Holmstrand, Teknisk doktor i teknisk geologi och tidigare adjungerad professor på Chalmers, samt Eva Charlotta Helsdotter, Teknologie Doktor i
mark- och vattenteknik KTH och Docent i säker vattenhushållning på Uppsala Universitet. Föreläsarna beskrev gruvprojektet, vattenflöden, miljörisker och vilka konsekvenser som kan uppstå om gruvan blir verklighet. I snitt har det inträffat två dammhaverier per år de senaste 15 åren i världen.

- Generellt är kunskapen och gruvor och gruvdammar dålig, även bland välutbildade inom väg, vatten och liknande. Samtliga gruvor i Sverige har mycket höga utsläpp av föroreningar från reningsdammarna, berättade Eva Charlotta Helsdotter.

Gruvplanerna i Norra Kärr är världspolitik

Gruvsektorn är befriad från avfallsskatt och därför är det billigare att bryta nytt än att utvinna ur avfall. Det gavs också exempel på gruvor där gruvbolaget gått i konkurs efter ett par år, men miljökonsekvenserna kvarstår.

- Idag finns den största brytningen av dessa metaller i Kina. Frågan är således större än att bara handla om Sverige, det är säkerhetspolitik och strategi på högsta nivå vi får ha respekt för. Problemet är att vi måste göra avvägningar mellan de målkonflikter som finns mellan intentionerna i detta, mineralstrategin och livsmedelsstrategin och nationella handlingsplaner för friluftsliv med mera. Det är ni politiker som faktiskt ska göra de vägningarna, säger Peter Borring.

Vad händer nu?

LRF och Naturskyddsföreningen har tagit fram gemensamma förslag på ändringar i minerallagen. Förslagen presenterades under mötet och delades ut till politikerna. Vill du veta mer? Förslagen och information om gruvplanerna i Norra Kärr samlar vi på lrf.se/norrakarr.

Myndigheten Bergsstaten ska snart ta beslut i frågan, men kommer troligen att skjuta ärendet vidare till regeringen.