David Pettersson, lantbrukare på Kolstorp, visade deltagarna hur man med enkla medel kan skaffa sig betydelsefull kunskap om viltets påverkan på grödor, men även i skogslandskapet. Han, liksom många andra lantbrukare, har börjat sätta upp enkla burar för att få en uppfattning om betestryck och kunna visa jägare, grannar och andra inblandade i lokal viltförvaltning. Burarna kan sättas både i grödor och bärris i skogen för att åskådliggöra hur viltbetestrycket är.

Anna Åman, skogs- och viltansvarig på LRF-kontoret, deltog under kvällen. Så här summerar hon budskapen.

- Det är den enskilde företagaren som sätter sina toleransnivåer för hur mycket skador man kan tolerera, men man har även ett övergripande ansvar att man inte låter viltstammarna skena så de far illa. Det måste finnas tillräckligt naturligt foder för viltets hälsa, de behöver kunna äta örter, bärris, löv och gräs för en naturlig foderdiet över året och då behöver det snarare finnas ett foderöverskott i landskapet än ett underskott. Genom att sätta referensytor/burar kan man med enkla medel bilda sig en uppfattning om hur mycket foder det går åt.

Anna berättar vidare att David har en vall som han har fotat från början av april fram till skörd. Resultatet på just den vallen visar ett skördebortfall på 56 procent.

- Han behöver då kompensera det med att dubbla arealen, vilket är ytterligare en kostnad. Därtill kan man lägga till kostnader för längre körsträckor, lägre nyttjandegrad på maskiner, mer arbetstid samt nedlagd tid för skyddsjakt, säger Anna Åman.

Under kvällen fick deltagarna veta mer om viltskador på skog med information från Södra, Vildsvinshjälpen som Svenska Jägareförbundet startat, Skånejakt visade termiska riktmedel och LRF berättade om kampanjen Fakta på bordet.

Fakta på bordet handlar om att ta reda på hur mycket vilt det finns sammantaget på ens mark och försöka mäta och bedöma hur det påverkar ens produktion i skog och lantbruk. Detta ger argument och stöd för lokal dialog så att man tillsammans kan anpassa antalet vilt efter lokala förutsättningar. Det kan handla om ökad avskjutning, samarbete över fastighetsgränser, stöd vid skyddsjaktsansökningar och framför allt ge egen insikt som lantbrukare och att man tar kontroll över sin egen situation.

LÄS MER om Fakta på bordet.