- Det var en bra framåtsyftande stämma som tog några, vad jag tror blir, historiska beslut. Dels beslutet om att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i bred samverkan med regioner och organisationsmedlemmar ta fram en klimat- och hållbarhetsstrategi för de gröna näringarna med sikte på klimatneutralitet och stärkt konkurrenskraft. Att detta beslut är helt rätt i tiden förstärktes av Johan Kyuelenstierna från Stockholm Universitet under hans föredrag för oss. Det andra historiska beslutet var nog det stämmouttalande som antogs, som går ut på att LRF ska ta initiativ till en högnivågrupp som på allvar ska ta fram en konkret handlingsplan hur viltstammarna kraftigt ska minskas. Inte enbart vildsvin, utan även skador från älg, hjort och fågel behöver minska. Kanske 2019 förhoppningsvis är det året vi i framtiden kan säga blev året LRF satte ned foten i viltfrågan!

När det gäller våra motioner hade vi blandad framgång.

Motionen om omställning och konkurrenskraft antogs av stämman i sällskap med flera andra med liknande budskap. Eftersom att Östergötlands slagits för detta under flera år, tämligen ensamma, kunde jag därför inte låta bli att tacka för svaret från styrelsen och för att resten av organisationen kommit ifatt oss!

Motionen om kriskassa för omsorgsärenden avslogs med hänvisning till att systemet uppfattades för dyrt och omständigt. Däremot antog stämman en motion om att LRF ska samordna och kraftsamla runt omsorgsarbetet och säkerställa att det finns ett bra sådant på likvärdiga villkor i hela landet!

Motion om att LRF ska stärka sin kompetens i gruvfrågor avslogs i enlighet med styrelsens förslag, vilket förvånar mig då jag fått uppfattningen att det fanns ett stöd i regionerna för att detta är viktigt och prioriterat. Däremomt antogs en kompletterande att-sats om att LRF ska verka för att Bergstaten och SGU får ändrade regleringsbrev i riktning som gynnar LRFs medlemmar.

Motionen om bondens åker- allmän egendom som handlar om LRF ska utreda om 1974 års åkernorm som underlag för värdering vid intrång ska revideras, beslutades besvarar med det styrelsen anfört. Argumentationen från förbundststyrelsen var att det är viktigare att fortsätta arbeta för att ersättningsnivåerna höjs än för att ändra själva beräkningsmodellerna för ersättningen som åkernormen utgör. En argumentation som tydligen stämman accepterade.

Motionen om intrång och hur mycket man ska tåla som markägare utan att få ersättning för sitt arbete med detta antogs med en ny att-sats på förslag från Skåne. Den förändrade att-satsen innebär att LRF ska verka för att merarbete för markägare och ombudskostnader ska ersättas av motpart, antogs med stark acklamation.

Motionen om vikten av att vid sidan av äganderättsliga aspekter aldrig glömma utan lyfta lönsamheten i skogen, antogs utan diskussion.

Motionen om att arbeta fram ett beräkningsverktyg för viltskador antogs av stämman utan egentlig debatt.

Text: Peter Borring