Lantbruket i Sverige behövs för den biologiska mångfalden. Och här är de betande djuren avgörande för att behålla mångfalden i marker som inte kan brukas på andra sätt. Om Sverige ska nå miljömålet om ett rikt odlingslandskap behöver betandet på naturbetesmarkerna öka.

Artrika miljöer ger biologisk mångfald
– Gräsmarkerna är bland de artrikaste miljöerna vi har i Sverige och lantbrukarnas engagemang för att sköta och restaurera betesmarker är oerhört viktigt för att bevara ett rikt odlingslandskap, säger Johan Wallander som är miljömålssamordnare på Jordbruksverket.

Djuren som betar bidrar till att behålla mångfalden i marker som inte kan brukas på andra sätt. Om Sverige ska nå miljömålet om ett rikt odlingslandskap behöver betandet på naturbetesmarkerna öka.

Bete stärker lönsamheten
Den biologiska mångfalden ger flera ekosystemtjänster som är direkt nödvändiga för vår produktion av mat, inlagringen av kol och ren luft, betonar Jordbruksverket. En hög artrikedom gör ekosystemen mindre sårbara och stärker förmågan att klara av ett förändrat klimat.

För att stärka lantbrukarnas lönsamhet gör länsstyrelserna nu en riktad satsning på rådgivning. Samtidigt hoppas de kunna stärka arbetet för att nå miljömålet om ett rikt odlingslandskap. Rådgivningen ska ge lantbrukaren tips och råd om:

  • hur äng och betesmarker ska skötas för att öka mångfalden,
  • hur mängden blommor, pollinatörer och nyttodjur kan öka, och
  • hur sårbarheten i foderförsörjningen kan minska med hjälp av större areal gräsmarker att utnyttja vid extremväder.

Läs mer, klicka på länken.