Anuschka Heeb, vattenexpert på Lovang Lantbrukskonsult, och Rune Carlsson, cirkelledare och teknisk expert, ledde rundan längs med ån och berättade om arbetet vid varje plats.

Lillån är ett vattendrag utanför Linköping, som sträcker sig från Ledberg mot Vikingstad. Underhållsarbete har utförts längs en fem kilometer lång sträcka av ån. Inledningsvis stötte projektet på en del problem med motstående intressen gällande miljöhänsyn och underhåll. Bland annat fanns den artskyddade tjockskaliga målarmusslan i vattendraget. Efter att Länsstyrelsen inventerat ån och pekat ut var målarmusslan fanns, kunde särskild hänsyn och omsorg visas när grävning påbörjades. Om man hittade musslor på andra platser skulle dessa återföras till vattnet, vilket också gjordes. Träd som stabiliserar slänterna och skuggar vattnet sparades där så behövdes. Rensningsmassorna var av god jordkvalitet och har omhändertagits på olika sätt. En gård använde massorna för att bygga en bullervall, medan andra planat ut massorna i närheten av ån.

- Tack vare en bra dialog mellan projektägare, entreprenörerna som utförde dikningen och myndigheter blev projektet en framgång, och ån har nu gått från helt igenväxt till ett välskött öppet vattendrag med god miljöstatus, berättar Karin Oscarsson, ansvarig för vatten- och miljöfrågor på LRFs regionkontor, som var med på studiebesöket.

Alla som äger mark äger oftast egna eller delar av diken - som man enligt lag måste underhålla. Att underhålla sina diken är en viktig miljöåtgärd.

- Dåligt dränerad mark ökar utsläppen av näringsämnen i vattnet, ger mer behov av bekämpningsmedel och en avsevärt sämre skörd. Många dikningsföretag är vilande, men nu när mer och mer fokus riktas mot vattendragen och deras flöden, i politik och miljödiskussioner, är det dags att aktivera sitt dikningsföretag och inventera vilka fastighetsägare som ingår, säger Karin Oscarsson.

För att underhålla sin mark och kunna utnyttja åker och skog optimalt samt uppfylla ovan nämnda lagkrav, så kan man ta hjälp av experter och gå en studiecirkel om diken och markavvattning.

- Målet med studiecirklarna är att höja kunskapen om dikesunderhåll i odlingslandskapet genom att träffas och gemensamt ta tag i frågan och stötta varandra. Lär dig mer om dina vattendrag av länets duktiga dikningsexperter, uppmanar Karin och tipsar om att anmäla sig till vårens cirklar redan nu.

Studiecirklarna är kostnadsfria för deltagarna eftersom de finansieras av EU:s landsbygdsprogram.

Läs mer och anmäl dig här