- Vi vet att många baggar övervintrar även under bark och poängen är att få med så många som möjligt ut ur skogen. Därför anser vi att det är bra att utföra och planera åtgärder redan nu under vintern. Dessutom behöver åtgärder planeras för logistik med maskiner och industri, säger Jonas Edlund i LRF:s regionstyrelse i Östergötland.

LRF engagerar sig i projektet Stoppa borrarna

LRF är engagerad i det nationella projektet Stoppa Borrarna, bland annat i en arbetsgrupp om skyddade områden. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har nu ett särskilt uppdrag att vidta åtgärder för att begränsa spridning av granbarkborre. Det kan vara att sätta ut fällor, att barka träd eller forsla bort träd – under förutsättning att inte områdets naturvärden hotas. Har du frivilliga avsättningar eller nyckelbiotoper finns möjligheten även där att vidta åtgärder om det inte skadar naturvärdet man värnar.

Du kan förlora 100 000 kronor per hektar - viktigt att alla hjälps åt

Alla måste hjälpas åt att inventera och berätta för varandra om man upptäcker angrepp. Om markägare undlåter att agera kan man påtala det för Skogsstyrelsen, som kan kontakta markägare om att vidta åtgärder.

- Det är en dålig affär att inte ta hand om angripna träd. Virkesvärden går snabbt förlorade. Ett räkneexempel visar att det handlar om cirka 100 000 kronor per hektar om det blir energived istället för gagnvirke, berättar Jonas.

Motion om granbarkborren till LRF-stämma

LRF Östergötland har fått en motion till regionstämman om vikten av att markägare och myndigheter agerar innan svärmningen 2021 för att få ut granbarkborrevirke ur skogen. Regionstyrelsen instämmer och vill därför särskilt uppmana alla att agera innan det är för sent. Får vi en ny torrsommar blir läget katastrofalt.

Gäller många län i Sverige

Denna information gäller många fler län än Östergötland och LRF kommer att arbeta för ökad kommunikation i frågan.

Riskkartor visar läget där du bor

Läs mer om granbarkborre här, och se särskilt de riskkartor som finns i ditt område. 

För framtida planering i nytt klimat blir det ännu viktigare att ståndortsanpassa och ha en strategi för att skapa stabila resilienta skogar. Läs mer om klimatanpassad skogsskötsel här!