Gemensamma klimatpositioner för Europas bönder tagna
Vi antog gemensamma positioner för Europas bönder, gällande klimatförändringar. Dessa positioner stämmer väl med hur LRF ser på frågorna. I positionerna betonas att det är viktigt att få en rättvis, ambitiös och rättsligt bindande globalt klimatavtal. Vi har redan förbundit oss till minska utsläppen med 40% jämfört med 1990 och fler över hela världen behöver göra liknande förpliktelser.

Vi brukar för klimatet, men FoU krävs
COPA-COGECA uttrycker också att jord- och skogsbruket är en del av lösningen i kampen mot klimatförändringarna genom till exempel lagring av kol i markens organiska material och förnybar energi källor. Vilket bidrar till en koldioxidsnål och biobaserad ekonomi, som måste erkännas och lyftas fram. Det finns ett stort behov av att  intensifiera forskning och utveckling (FoU) om klimatförändringarna och för att hitta mer miljövänliga lösningar. Det behövs särskilda satsningar om forskning och innovation samt motståndskraft och anpassning på gårdsnivå. Foderutnyttjande och förädlingstekniker är några viktiga delar i kampen mot klimatförändringar. Europas bönder behöver klimatsmarta strategier.

Relationen med politiker och konsumenter viktigt när kunskap om lantbruk minskar
COPAs president, Martin Merrild betonade att det är stora skillnader i förutsättningar mellan olika länder, därför behövs också olika lösningar. Han ser en risk att politikerna kommer att välja reglering av lantbruket i än högre utsträckning. Därför är vår relation med både politiker och konsumenter viktigare än någonsin,  när allt färre kan lantbruk. Han lyfter också livsmedelsindustrins roll, de måste arbeta mer aktivt med carbon footprints. Det finns ett samband mellan low carbon footprints och högre lönsamhet hos den enskilde lantbrukaren.

Amerikans modell diskuterad som lösning för sammankoppling av CAP med klimat
Kopplas utmaningarna med klimatet ihop med CAP, den europeiska jordbrukspolitiken, så diskuterades den amerikanska modellen, Farm Bill 2014, som möjlig väg för EU att anta framöver. Farm Bill bygger enkelt uttryckt på försäkringslösningar i stället för direktstöd till landets lantbrukare. Försäkringar mot såväl volatila marknadspriser, såväl som varierande skördar på grund av väder och sjukdomar. Sammantaget verkar det finnas en skepsis bland Europas bondeorganisationer om att göra en sådan förändring. ”En försäkring löser inte problemet med permanent låga priser”  var ett talande inlägg från en luttrad deltagare. Samtidigt är man medveten om att TTIP-förhandlingarna förr eller senare öppnar upp för en ökad konkurrens mellan USA och Europa, och då gäller det för oss att försöka vara rustade.

”Ingen förstår klimatfrågan lika bra som bonden”
Uppställningen och engagemanget var stort i Paris. Det är tydligt att många anser att klimatfrågorna är viktiga och måste tas på allvar. Vi fick lyssna på både Frankrikes jordbuksminister Stéphane LeFoll, såväl som Premiärminister Manuell Valls. Båda betonar allvaret i frågan, men också att lantbruket är en del av lösningen. Vi måste producera mer mat, men med lägre insatser, vi skall fortsätta äta kött och ost, men göra det på ett smartare sätt. Manuell Valls slår fast att ingen förstår klimatfrågan lika bra som bonden, som har kontakt med naturen varje dag.

17% lägre skörd, 20% högre matpriser 2050 om inget görs Men när det gäller klimatfrågor, klargjorde tongivande professor Alan Matthews för oss, att om inget görs har vi att vänta 17% lägre skörd och 20% högre matpriser 2050. Han lyfte frågor om hur klimatförändringarna kan komma att påverka livsmedelssäkerhet, fattigdomsbekämpning, folkförflyttningar, hur vi kan anpassa oss, och begränsa effekterna.

Vid tangentbordet i Paris, Åsa Odell.