Med införandet av den nya nationella lagstiftningen ska minst hälften av det minsta tillåtna utrymmet i stallar för smågrisar vara med fast eller dränerat golv. I stallar för slaktgrisar är det minst en tredjedel av det minsta tillåtna utrymmet som ska ha fast eller dränerat golv. I dränerat golv får öppningarna uppta maximalt 10 %, medan öppningarna i traditionella spaltgolv av betong normalt är 18 - 20 %.

I Sverige måste grisarna, vare sig det är slaktsvin eller smågrisar, ha en liggyta som består av fast golv. Det innebär att det inte kan ersättas med dränerande golv som i Danmark. Dessutom kräver dansk lag endast två tredjedelar så stor liggyta som Sveriges lag kräver.

De danska lagstiftningen träder i kraft 1 juli 2015 efter en längre övergångsperiod.