Sveriges bönder är världsmästare

Att inte erkänna skillnader i utsläpp och miljöpåverkan mellan olika länders köttproduktion är allvarligt. Det är allvarligt när det gäller klimatpåverkan, där LRF lutar sig mot internationella rapporter (FAO, Lesschen et al m flera).

Färre betande djur hotar den biologiska mångfalden

Svensk köttproduktion har en positiv miljöpåverkan där till exempel Naturvårdsverket menar att det största hotet mot biologisk mångfald är det minskade antalet betande djur. 

Orealistiskt med köttskatt

Idén om att återföra köttskatten till andra delar av jordbruket faller med stor sannolikhet på grund av statsstödsregler och är inte realistisk.

Klimatdebatten borde handla om detta

Klimatdebatten borde istället handla om att ca 60 procent av klimateffekten orsakas av förbränning av fossila bränslen, det är nämligen något vi enklare kan ändra på.
De svåråtkomliga klimatutsläppen från jordbruket är till stor del biologiska processer som är en förutsättning för att ha mat på bordet. Klarar vi inte av att få ned utsläppen från fossila bränslen så kommer vi inte att klara klimatmålen.

Välj rätt kött och halvera utsläppen

Sen behöver vi också få kontroll på utsläppen från matproduktion och matkonsumtion till 2050.
Det är möjligt att redan i dag med bra teknik på gården, minimalt med svinn och genom att välja kött och andra produkter med så låga utsläpp som möjligt, halvera utsläppen. När vi pratar om klimatfrågan bör rimligtvis åtgärderna, till exempel skatter, vara kopplade till detta.
En rak köttskatt belönar inte det klimatsmarta köttet.

Igenväxning är resursslöseri

LRF vill att all livsmedelsproduktion i Sverige ska växa, såväl köttproduktionen som växtodlingen.
I en framtid med en växande befolkning och allt större klimateffekter är det ett stort resursslöseri att många hundra tusen hektar jordbruksmark tagits ur produktion och stora delar av landet i dag hotas av igenväxning.
Det är ett resursslöseri.