Översynen 2009-2010 syftade till skapa lättnader i strandskyddet på landsbygden. 

– I praktiken blev det en skärpning. Det här har Strandskyddsdelegationen tagit fasta på, vilket är positivt men på tiden, säger Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande.

Inkomst ska inte spela roll

Strandskyddsdelegationen lyfter problematiken med att det undantag som finns för bland annat jord- och skogsbruk inte fungerar för småskaliga landsbygdsföretag som för sin försörjning är beroende av inkomster från flera olika typer av näringar.

– Det är orimligt att just inkomsten spelar roll vid prövningen, säger Helen Jonsson.

Bättre fungerande dispensregler

Strandskyddsdelegationen pekar också på att dispensreglerna inte alltid fungerar.  Enligt nuvarande regler kan kommuner många gånger inte ge dispens för åtgärder, trots att de inte påverkar naturvård eller friluftsliv negativt.

– Det blir uppenbart att man klassificerar vattendrag på olika sätt, att man inte tar hänsyn till om de är stora eller små och om de har särskilt värde för friluftslivet. Idag finns oftast ingen laglig möjlighet att få dispens för de små vattendragen. Det är bra att strandskyddsdelegationen lyfter fram det här, avslutar Helena Jonsson.