I brevet uppmanas Hogan att engagerar sig mer i det pågående arbetet med EU:s nya energi-och klimatpolitiskta ramverk för 2030, där jord- och skogsbruk nu ska integreras. De nordiska och baltiska bondeorganisationerna anser att det är viktigt att även beakta de konsumtionsbaserade utsläppen såväl som en framväxande biobaserad ekonomi.

Jordbruk och skogsbruk har en central roll för att leverera en del av lösningen i det framtida biobaserade och klimatneutrala samhället. Den gröna sektorn tillhandahåller möjligheter för både upptag av koldioxid och erbjuder biologisk råvara som kan ersätta den fossila.

Läs brevet