Den stora skillnaden i hur antibiotikan används speglar hur djurhållningen bedrivs och hur smittskyddet är konstruerat. I Sverige har bönder, veterinärer och myndigheter tillsammans, genom en god djuromsorg, bra hygienbarriärer, ett konsekvent smittskyddsarbete och en försiktig handel lyckats utrota många sjukdomar. Sjukdomar som kan innebära en nedsättning av djurens motståndskraft och göra dem mottagliga för bakterieinfektioner. Sverige har därför den lägsta förbrukningen av antibiotika till djur inom EU.

- Vi lantbrukare i Sverige visar att antibiotika i förebyggande syfte inte behövs för att producera livsmedel, att det med ett genomtänkt smittskydd mycket väl går att undvika. Friska djur behöver inte antibiotika, säger Åsa Odell, vice ordförande i LRFs förbundsstyrelse och ordförande i LRFs köttdelegation.

Det finns en bred samsyn om att en ökning av restistenta bakterier i världen måste förhindras. Resistenta bakterier känner inga gränser och åtgärder måste vidtas nu. Sveriges  gedigna arbetssätt bevisar att fungerande åtgärder finns och eftertraktas i många andra länder. Men trots det finns förslag på regler som premierar länder som väljer  att använda antibiotika förebyggande som ett skydd mot sjukdom.

- LRF är väldigt drivande och har länge haft ett aktivt ledarskap i frågan. Lyckas inte antibiotikaresistensen hejdas kommer den sjukvård vi tar för given att förändras i grunden. Politikerna måste nu därför ta strid för att bevara dessa livsviktiga läkemedel. För att påverka i detta kritiska läge har LRF tillsammans med lantbruksorganisationerna i fyra grannländer gemensamt agerat mot våra landsbygds- och folkhälsoministrar och mot Nordiska Rådet för att peka på vikten av att agera skyndsamt för att skydda antibiotikan. Vi har också uppmanat europaparlamentariker att agera. Europa har chansen att ta ett steg framåt, en chans som inte kommer tillbaka om vi inte tar den nu, säger Åsa Odell.

*Europaparlamentets och Rådets förordning om veterinärmedicinska läkemedel (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD)) och Europa-parlamentets och Rådets förordning om tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG (COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD)).