På en övergripande nivå menar Naturvårdsverket att fortsatt miljömålsarbete handlar om att förändra sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan, öka resurseffektiviteten, minska resursutarmningen, avfallsmängderna och spridningen av farliga ämnen.

– Men en nyhet är att man särskilt tar upp behovet av att det behöver införas ett kompletterande konsumentperspektiv i miljömålssystemet, berättar Elina Matsdotter, klimat- och hållbarhetsexpert på LRF. 

Konkurrenskraft och livsmedelsstrategi ska vägas in

När Naturvårdsverket tar upp köttets klimatpåverkan nämns en köttskatt som alternativ till att komma åt utsläppen.

– Man bedömer också att potentialen för att minska köttkonsumtionens klimatpåverkan är större genom minskad konsumtion än genom förändringar i den svenska köttproduktionen. Det känns väldigt positivt och är ett direkt resultat av LRFs inspel i processen, vi har drivit frågan om att sätta mål för utsläppen från konsumtionen. Naturvårdsverket säger också att en utredning bör väga in resultaten av Konkurrenskraftsutredningen och arbetet med en nationell livmedelsstrategi. Det välkomnar vi naturligtvis, säger Elina Matsdotter.

Svensk produktion värderas högre

Naturvårdsverket anser dessutom att livsmedelsproduktionen generellt behöver säkras eftersom ett instabilt klimat ger en osäker tillgång till råvara för livsmedelsindustrin i Sverige.

– Och det ger ju den svenska produktionen ett nytt och större värde ur ett globalt perspektiv. Vi är klimatmässigt gynnade jämfört med andra länder och Sveriges bönder har kommit långt när det gäller ett hållbart lantbruk, säger Elina Matsdotter.