Lantbruksbarometern beskriver hur Sveriges lantbrukare upplever lönsamheten inom respektive näring samt vilka förväntningar de har på framtiden. Synen på lönsamhet skiljer sig åt mellan de olika produktionsgrenarna.

Nötköttsföretagare är de som upplever högst lönsamhet, medans grisföretagare väntar sig ett bättre år 2016.

Växtodlare och mjölkproducenter är de som upplever att de har sämst lönsamhet.

Läs mer om Lantbruksbarometern på LRF Konsults webbplats.